Izmena poslovanja sa kreditnim i karticama sa odloženim plaćanjem u sklopu zastoja u otplati obaveza (moratorijuma)

DinaCard kreditna 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, Visa Revolving

Korisniku se odlaže naplata neizmirenih obaveza do kraja moratorijuma, ali ima mogućnost da uplati na partiju kartice i time oslobodi deo limita koji potom može da koristi, u skladu sa Ugovorom.

Po završetku moratorijuma obračunata redovna kamata pripisuje se glavnici. Na ovako uvećanu glavnicu se primenjuju uslovi revolving otplate prema ugovorenom modelu otplate (5%, 10%, 20%, 1/3, 1/12, 1/24).


Za transakcije koje su nastale prodajom na rate bez kamate kreditnim revolving karticama sva dospeća kalendarski se pomeraju do kraja moratorijuma i takođe će biti pripisane glavnici.

 

MasterCard Installment

Sva dospeća kalendarski se pomeraju do kraja moratorijuma, odnosno za 3 meseca. Dakle, ono što bi dospelo 12.4. pomera se na 12.7.2020, 12.5 se pomera na 12.8.2020, 12.6 na 12.9.2020 i tako do kraja moratorijuma. Korisnik  ima mogućnost da uplati na partiju kartice i time oslobodi deo limita, koji potom može da koristi, u skladu sa Ugovorom.

Pomeranje otplate se vrši i za transakcije koje su realizovane tokom moratorijuma.

Za transakcije koje su nastale prodajam na rate bez kamate kreditnom Installment karticom primenjuje se isti princip.

 

Kartice na odloženo plaćanje

Sve obaveze nastale u toku marta smatraju se zaduženjem pre stupanja moratorijuma i delimo ih u tri jednake mesečne rate, koje na naplatu dospevaju po završetku moratorijuma i dodaju se na ukupno zaduženje klijenta, a koje dospeva u tom prvom, drugom i trećem mesecu nakon završetka moratorijuma.

Dakle, zaduženje u julu će sadržati zaduženja za jul, na koja se dodaje 1/3 dospeća za april, a ostale 2/3 duga iz aprila u naredna dva meseca.

Limit za naredne mesece se obnavlja regularno i sve transakcije koje nastanu po obnovljenom limitu tretiraće se u skladu sa Ugovorom, odnosno na iste se neće primenjivati moratorijum.

 

Master Standard/Gold, VisaGold

Svaka pojedinačna transakcija u martu, koja je trebalo da dospeva u aprilu, deli se na tri dela i dospevaju u mesecima koji slede nakon moratorijuma.

Dakle, svaka pojedinačna transakcija iz marta koja na naplatu dospeva u aprilu deli se na tri dela i sa datumima odloženog dospeća za 90 za 1/3, 120 za 2/3 i 150 dana za 3/3.

 

DinaCard Co-branding DIS KB kartica

Sve transakcije koje dospevaju u aprilu dele se na tri dela i dodaje se 1/3 na transakcije koje dospevaju u julu, 1/3 na transakcije koje dospevaju u avgustu i 1/3 na transakcije koje dospevaju u septembru.

Transakcije koje dospevaju u maju takođe se dele na tri dela i dodaju se 1/3 na transakcije koje dospevaju u avgustu, 1/3 na transakcije koje dospervaju u septembru i 1/3 na transakcije koje dospevaju u oktobru.

Transakcije koje dospevaju u junu takođe se dele na tri dela i dodaju se na transakcije koje dospevaju u septembru, 1/3 na transakcije koje dospevaju u oktobru i 1/3 na transakcije koje dospevaju u novembru.

 

Visa Platinum i Visa Business

Dana 15.04.2020. neće biti pokrenut trajni nalog, kako bi se odložilo plaćanje martovske potrošnje.

Dospela obaveza se deli na 3 dela i zaduženja dospevaju u tri jednake mesečne rate, sa redovnim dospećima,  nakon moratorijuma.

Aprilska potrošnja se redovno naplaćuje u maju.

Počev od 18.03. i tokom trajanja moratorijuma, kamata na neugovoreno prekoračenje (nedozvoljeni minus), kao i zakonska zatezna kamata se neće obračunavati klijentima.

Tokom moratorijuma sve naknade će se naplaćivati u skladu sa dinamikom i u iznosima definisanim Okvirnim ugovorom i Tarifom naknada.

Primena moratorijuma, u smislu odlaganja otplate dospelih obaveza, se ne odnosi na DinaCard klasik/Start debitne kartice i njihovu funkcionalnost – plaćanja na rate. Ova dospeća se tretiraju kao dospeća po čekovima građana.

Za više informacija o platnim karticama Komercijalne banke, posetite stranicu: https://www.kombank.com/sr/stanovnistvo/platne-kartice.