Otvaranje posebnog namenskog COVID-19 računa

Poštovani korisnici,

U vezi sa otvaranjem posebnog namenskog COVID-19 računa prema Uredbi Vlade Republike Srbije o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, br. 05 Број: 53-3119/2020 od 10.04.2020. godine, obaveštavamo vas sledeće:

 • Pravo na direktna davanja (bespovratna novčana sredstva) iz budžeta RS imaju privredni subjekti, uključujući i ogranke i predstavništa stranih pravnih lica, koji prihvate Program ekonomskih mera Vlade RS i ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava;
 • Privredni subjekat se izjašnjava o banci u kojoj želi da otvori namenski račun preko Poreske uprave;
 • Preduslov za uplatu je otvaranje posebnog namenskog računa u banci u kojoj već privredni subjekt ima otvoren tekući platni račun;
 • Banka otvara poseban namenski račun izuzete od prinudne naplate na osnovu podataka Poreske Uprave čime Korisnik nije u obavezi da Banci dostavlja zahtev i dokumentaciju za otvaranje tog računa;
 • Na izvršavanje transakcija primenjivaće se odredbe ranije zaključenog okvirnog ugovora za tekući račun kod Banke, a pravo na raspolaganje sredstvima imaće lica koja imaju pravo raspolaganja na osnovnom tekućem dinarskom platnom računu Korisnika otvorenog kod Banke;
 • Način dostave izvoda za poseban namenski račun vršiće se na način na koji se Korisnik opredelio po tekućem platnom računu otvorenom kod Banke
 • Korisnicima elektronskog bankarstva po automatizmu će biti u e banku biti pridružen i novi otvoren poseban namenski račun koji će imati identična ovlašćenja kao osnovni tekući dinarski platni račun;
 • prema postojećim ovlašćenjima u e banci koja su prijavljena po tekućem platnom računu;
 • Na transakcije sa tih računa Banka ne naplaćuje naknadu;
 • Računi će biti prijavljeni u Registar imalaca računa Narodne banke Srbije i biće objavljeni na sajtu nbs.rs , link https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rir.html gde Korisnici mogu po matičnom broju privrednog subjekta da izvrše uvid u podatke o otvorenom namenskom COVID računu kod banke;
 • Novčana sredstva za isplatu direktnih davanja uplaćivaće Uprava za trezor;
 • Računi će se gasiti po prijemu obaveštenja od Poreske uprave da je prestao program direktnog davanja ili je privredni subjekt izgubio pravo na ista.

 

Vaša Komercijalna banka