Hartije od vrednosti

Poziv klijentima Banke iz kategorije malih klijenata/investitora korisnika investicionih usluga Odeljenja za brokerske, depozitarne i kastodi polove, da Prilog 4 Pravlnika  Agencije za osiguranje depozita za zaštitu malih Investitora ("Službeni glasnik RS", br. 110, od 30. septembra 2022 i br. 20 od 10. marta 2023.), obrazac - Osnovne informacije o sistemu za zaštitu malog Investitora, preuzmu sa linkai potpisan dostave na mejl adresu custody@nlbkb.rs i/ili brokeri@nlbkb.rs.

Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete i dostavite potpisan obrazac elektronskim putem, molimo vas da u vama najbližoj ekspozituri Banke preuzmete i potpišete obrazac.

NAPOMENA:

Mali klijenti/investitori, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, su klijenti koji ne spadju u kategoriju profesionalnih investitora: kreditne institucije, investiciona društva, druge finansijske institucije koje podležu obavezi dobijanja dozvole, odnosno nadzora, društva za osiguranje, institucije kolektivnog investiranja i njihova društva za upravljanje, dobrovoljni penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim, dileri robe i robnih derivata penzijskim fondovima, drugi institucionalni investitori, drugi investitori koji se smatraju profesionalnim u skladu sa propisima EU, Republika, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i druge države ili nacionalna i regionalna tela, Narodna banka Srbije i centralne banke drugih država, međunarodne i nadnacionalne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i druge, slične, međunarodne organizacije, drugi institucionalni investitori čija je glavna delatnost ulaganje u finansijske instrumente, uključujući lica koji se bave sekjuritizacijom sredstava ili drugim transakcijama finansiranja i pravna lica koja ispunjavaju najmanje dva od sledećih uslova:

(1) ukupna imovina iznosi najmanje 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije,

(2) godišnji poslovni prihod iznosi najmanje 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije,

(3) sopstveni kapital u iznosu od najmanje 2.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

 

Za sva dodatna pitanja i informacije nas možete kontaktirati na email adrese: custody@nlbkb.rs i/ili brokeri@nlbkb.rs ili kontakt telefon:+381 (0)11 33 39 057.

 

 

Arhiva