Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - NLB Komercijalna banka

Izveštaj o izvršenim transakcijama van berze - NLB Komercijalna banka
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta
Arhiva izveštaja o izvršenim transakcijama van berzeU skladu sa članovima 125; 126; i 185. Zakona o tržištu kapitala, NLB Komercijalna banka AD Beograd objavljuje podatke o izvršenim transakcijama van berze. Ovi podaci se odnose na sve finansijske instrumente koji su kotirani na Beogradskoj berzi, trgovina istima je izvršena van Beogradske berze, a posredni ili neposredni učesnik je bila NLB Komercijana banka AD Beograd.

 

Dokumenta

 

SLUŽBA ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE
SEKTOR ZA GLOBALNA TRŽIŠTA I KASTODI POSLOVE
Bulevar Mihajla Pupina 165v 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
e-mail: brokeri@nlbkb.rs