Korporativni agent emisije

Korporativni agent emisije
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta

Usluga

Zakonom o tržištu hartija od vrednosti je definisano da su hartije od vrednosti elektronski dokumenti koji se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti od 5. januara 2004. vodi jedinstvenu evidenciju o svim izdatim hartijama od vrednosti, kao i o svim zakonitim imaocima hartija od vrednosti (knjiga akcionara).

Svako privredno društvo ima obavezu uknjižavanja novoizdate emisije hartija od vrednosti u Centralni registar.

Poslovna komunikacija između privrednog društva i Centralnog registra ostvaruje se isključivo preko nekog od članova Centralnog registra sa kojim emitent potpisuje Ugovor o korporativnoj agenturi.

Usluge Korporativnog agenta obuhvataju sledeće poslove: 

 • administriranje emisionog računa u Centralnom registru,
 • dostavljanje knjige akcionara jedinstvene evidencije o zakonitim imaocima hartija od vrednosti (za potrebe održavanja skupštine akcionara, isplate dividende i dr.),
 • obaveštavanje Centralnog registra o pozivu za davanje zastupničke izjave, pozivu za održavanje skupštine akcionara, isplati dividende i dr,
 • isplatu kupona za izdavaoce dužničkih hartija od vrednosti i isplatu dividende za izdavaoce akcija,
 • izradu i objavu izveštaja o bitnim događajima, kao i drugih izveštaja po potrebi,
 • ažuriranje prospekta na Berzi (najmanje jednom godišnje).

Javna društva su dužna da o svom poslovanju izveštavaju javnost na način utvrđen Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i aktima Komisije za hartije od vrednosti što podrazumeva izradu i objavu izveštaja o bitnom događaju (sazivanje skupštine, dan dividende, izveštaj sa skupštine i dr.), izvoda iz finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, šestomesečnih planova poslovanja i dr.

NLB Komercijalna banka – Odeljenje brokersko dilerskih poslova svoje klijente blagovremeno obaveštava o svim obavezama i rokovima koji se odnose na izveštavanje javnih društava, učestvuje u izradi izveštaja i organizuje njihovo objavljivanje i dostavljanje nadležnim institucijama.

Pored usluga Korporativnog agenta NLB Komercijalna banka Odeljenje brokersko dilreskih poslova pruža i uslugu Agenta emisije.

Usluge Agenta emisije obuhvataju sledeće poslove: 

 • Konsalting i pripremu dokumentacije za izdavanje hartija od vrednosti (odluku o izdavanju, prospekt, javni poziv za upis i uplatu i dr.),
 • Pribavljanje rešenja o odobrenju izdavanja hartija od strane Komisije za hartije od vrednosti,
 • Koordiniranje nad postupkom upisa i uplate hartija od vrednosti,
 • Registraciju i uknjižavanje emisije u Centralni registar (otvaranje emisionog računa, dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, upis izdatih hartija od vrednosti na emisioni račun, asimilacija različitih emisija hartija od vrednosti)
 • Uključivanje izdatih hartija od vrednosti na Beogradsku berzu.

Pored ovih poslova koji podrazumevaju izdavanje hartija putem javne ponude, hartije se mogu izdavati i bez javne ponude kao što su:

 • Izdavanje akcija postojećim akcionarima ili profesionalnim investitorima,
 • Radi pretvaranja rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital,
 • Radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti (smanjenje osnovnog kapitala zbog pokrića gubitka, izjednačavanja više različitih emisija akcija,  podela akcija – split i dr.).

 

SLUŽBA ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE
SEKTOR GLOBALNIH TRŽIŠTA I KASTODI POSLOVE
Trg Politika 1, 11000 Beograd 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
Fax: 011 33 39 157 
e-mail: brokeri@nlbkb.rs