Trgovanje van berze

Trgovanje van berze
Check Trgovina akcijama na berzi
Check Vanberzanska trgovina domaćim hartijama od vrednosti
Check Usluge koprorativnog agenta

Predstavlja svako trgovanje u bilateralnom dogovoru između dve ugovorne strane koje se odigrava van organizovanog tržišta. Na nekim organizovanim tržištima postoje segmenti trgovanja koji se zovu trgovanjem van berze (drugačija pravila trgovanja nego na organizovanom tržištu, kao i multilateralne trgvačke platforme koje se isto mogu svrstati u vanberzansko trgovanje.  

Državni zapisi Republike Srbije 

Izdaje ih Trezor Republike Srbije u cilju finansiranja republičkog budžeta. Mogu biti kratkoročni sa rokovima dospeća do godinu dana (T-bils) i dugoročni sa rokom dospeća preko godinu dana (T-notes). Smatraju se nerizičnim hartijama od vrednosti i zbog toga su vrlo interesantni ulagačima. Glase na dinare i devize u zavisnosti od opredeljenja Trezora i objavljenog kalendara trgovanja. U primarnom prometu prodaju se metodom aukcije po jedinstvenoj ili višestrukoj ceni, a pravo kupovine imaju domaća pravna i fizička lica (kratkoročne i dugoroče), kao i strana pravna i domaća lica ali samo za rokove dospeća preko godinu dana (dugoročne).

Ponuda za preuzimanje

Lice je obavezno da objavi ponudu za preuzimanje kada posredno ili neposredno, samostalno ili zajednički delujući, stekne, odnosno perđe prag, od 25% akcija s pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag). Postupak je isti i ako neko lice već poseduje 25% i više akcija akcionarskog društva, i želi da nastavi sa kupovinom tih akcija. Kupovinom barem jedne akcije, lice koje je steklo 25% plus jednu akciju, u obavezi je takodje da objavi ponudu za preuzimanje svih preostalih akicja tog ciljnog društva.

Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija s pravom glasa, a ponuda za preuzimanje može istovremeno biti upućena i za sticanje preferencijalnih akcija u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

NLB Komercijalna banka – Odeljenje brokersko dilerskih poslova zainteresovanim licima, koja se pojavljuju u svojstvu ponuđača, pruža sledeće usluge:

  • konsultantske usluge i priprema strategije preuzimanja društva,
  • priprema teksta obaveštenja o nameri preuzimanja i teksta ponude za preuzimanje i organizacije njihovog objavljivanje u dnevnim listovima,
  • otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti u Centralnom registru,
  • podnošenje zahteva za odobravanje objavljivanja ponude Komisiji za hartije od vrednosti sa potrebnom dokumentacijom,
  • obaveštavanje svih akcionara ciljnog društva, Centralnog registra, Beogradske berze i ciljnog društva o otvaranju ponude za preuzimanje,
  • praćenje toka deponovanja akcija,
  • sprovodjenje saldiranja preuzetih akcija,
  • pripremanje teksa izveštaja o preuzimanju i organizovanje njegovog objavljivanja.

Svi akcionari na kućnu adresu dobijaju skraćeni tekst ponude za preuzimanje.
Ukoliko akcionar želi da proda svoje akcije on daje nalog brokeru za prenos akcija sa svog računa finansijskih instrumenata na depo račun ponudioca.

Ako se ispune uslovi koje je ponuđač dao, ponuda se proglašava uspešnom. Nakon 3 radna dana vrši se saldiranje akcija, i na namenski račun prodavca biće uplaćen novac koji je umanjen za sve transakcione troškove.

Ukoliko je ponuda za preuzimanje uspela brokeri šalju klijentima potvrdu o prodaji akcija, a ako ponuda nije uspela, onda se akcije sa računa deponovanih hartija od vrednosti ponuđača automatski vraćaju na račune finansijskih instrumenata akcionara koji su deponovali te akcije.

Uslovi i postupak za preuzimanje akcionarskih društava, kao i prava i obaveze učesnika u postupku pruzimanja detaljno su regulisani Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava i Pravilnikom o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija. 

Prinudni otkup


Pravo na prinudni otkup ima akcionar (otkupilac) koji poseduje akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije. Na predlog otkupioca skupština donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara društva uz isplatu cene koja se određuje shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o isplati nesaglasnih akcionara.
Akcije koje poseduju lica povezana sa otkupiocem smatraju se akcijama koje ima otkupilac, pod uslovom da su ta lica povezana sa otkupiocem u periodu od najmanje godinu dana pre donošenja odluke o prinudnom otkupu.

Prinudni otkup nakon sprovedene ponude za preuzimanje


Ako otkupilac putem ponude za preuzimanje akcija poseduje najmanje 90% osnovnog kapitala akcionarskog društva i ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri (3) meseca od dana isteka ponude za preuzimanje akcija sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje akcija, pod uslovom da je akcije stekao:

  • isključivo putem dobrovoljne ponude za preuzimanje akcija koja je upućena svim preostalim akcionarima - stekao najmanje 90% akcija koje su bile predmet te ponude, ili
  • da je tu ponudu za preuzimanje sproveo kao obaveznu.

Prinudna kupovina – pravo na prodaju 

Kontrolni akcionar koji stekne akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva obavezan je da kupi akcije svakog od preostalih akcionara društva na njegov pisani zahtev.

Zahtev mora da sadrži vrstu, klasu i broj akcija koje su predmet prodaje i dostavlja se društvu, čime se smatra da je zahtev dostavljen i kontrolnom akcionaru.

Cena po kojoj je kontrolni akcionar obavezan da kupi akcije određuje se shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o ceni po kojoj se isplaćuju nesaglasni akcionari.

Društvo je dužno da u roku od 60 dana od dana prijema zahteva utvrdi cenu i da o tome u istom roku obavesti kontrolnog akcionara i akcionara podnosioca zahteva.

Kontrolni akcionar je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja izvrši isplatu utvrđene vrednosti akcija akcionaru podnosiocu zahteva, čime se vrši prenos akcija na kontrolnog akcionara.

Akcionar podnosilac zahteva koji smatra da vrednost utvrđena od strane društva nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja tražiti da sud u vanparničnom postupku utvrdi tu vrednost akcija. 

 

Dokumenta

 

SLUŽBA ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE
SEKTOR ZA GLOBALNA TRŽIŠTA I KASTODI POSLOVE
Bulevar Mihajla Pupina 165v 
Tel: 011 33 39 031, 011 33 39 033
e-mail: brokeri@nlbkb.rs