Poslovi depozitara

Poslovi depozitara

Usluge koje obavlja depozitar

Usluge depozitara za UCITS investicione i dobrovoljne penzijske fondove

 • Čuvanje domaćih i stranih finansijskih instrumenata koje čine imovinu fondova (kastodi računi)
 • Otvaranje i vođenje novčanih računa fondova
 • Kontrola obračuna vrednosti imovine, investicionih jedinica i prinosa fondova
 • Naplata prihoda od ulaganja u finansijske instrumente
 • Izveštavanje o korporativnim aktivnostima
 • Zastupanje na skupštinama akcionara
 • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Dodatne usluge za investitore 

 • Računi finansijskih instrumenata na domaćem tržištu – vlasnički računi, zbirni računi, računi zaloge i dr.
 • Računi finansijskih instrumenata na stranim tržištima
 • Namenski novčani računi za trgovanje finansijskim instrumentima, uključujući i uplatne račune za nove emisije FI i otkup sopstvenih akcija
 • Saldiranje novčanih transakcija kupoprodaje finansijskih instrumenata i prihoda (dividenda, kamata, kuponi...)
 • Prenos finansijskih instrumenata po nalogu klijenta
 • Ostali poslovi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu u vidu akontacije obeštećenja i u vidu državnih obveznica, a po osnovu Rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju

Obaveštavaju se građani koji su primili Rešenje o obeštećenju Agencije za restituciju, da sve neophodne račune:

 • Dinarski račun;
 • Namenski devizni račun;
 • Vlasnički račun hov,

mogu da otvore u mreži ekspozitura NLB Komercijalne Banke širom Srbije (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja).

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone:

+381 11 333-9393

+381 11 333-9137

+381 11 333-9022

ili putem e-maila:

custody@nlbkb.rs

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama od vrednosti:

Spisak%20ovlascenih%20ekspozitura%20za%20poslove%20sa%20hartijama%20od%20vrednosti.pdf

 

Obaveštenje akcionarima za isplatu dividendi

NLB Komercijalna banka, ovim putem poziva sve svoje akcionare koji nisu imali otvorene novčane račune i/ili nisu primili novčana sredstva po osnovu isplate dividendi Banke zaključno sa poslovnom 2019. godinom, da se obrate NLB Komercijalnoj Banci AD Beograd, radi dostave dokumentacije potrebne za isplatu dividende Banke:

Kontakt telefon:
011/333-9022

E-mail adrese:
custody@nlbkb.rs
brokeri@nlbkb.rs

 

Zaštita investitora

Troškovi i nadoknade

Svi podaci o troškovima i naknadama navedeni su u Pravilniku o tarifama naknada Banke Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova NLB Komercijalne banke za svaku uslugu i aktivnosti koje Banka pruža i obavlja, i koji je svakom klijentu ili potencijalnom klijentu dostupan prilikom ugovaranja navedenih usluga i aktivnosti. 
Napomena: Ovaj dokument podložan je povremenim izmenama/dopunama. Važeća verzija dokumenta dostupna je na internet strani Banke www.nlbkb.rs u delu hartije od vrednosti.

Posebne pogodnosti za klijente

Namenski računi za trgovinu HoV u E-banci
NLB Komercijalna banka nudi  novu uslugu fizičkim licima, korisnicima  E-banke. Omogućen je uvid i u namenske račune za trgovinu finansijskim instrumentima, odnosno upit u stanje, promene po računu kao i prenos sredstava sa i na ove račune.
 
Aplikacija NROL
NLB Komercijalna banka obezbedila je brokersko-dilerskim društvima elektronski servis, koji omogućava uvid u namenske račune za kupovinu finansijskih instrumenata klijenata koja imaju vlasničke račune  kod ovih društava i trguju preko njih. Na ovaj način, u mnogome je olakšano trgovanje za klijente, koja imaju namenske račune za trgovinu otvorene u NLB Komercijalnoj banci. Potvrda o iznosu sredstava na ovim računima, koju klijenti dostavljaju brokerima prilikom ispostavljanja naloga za trgovanje, sada je dostupna direktno, korišćenjem web aplikacije NROL. Sve neophodne informacije dostupne na tel. 011/333-9056 i 011/333-9393 ili putem maila: custody@nlbkb.rs

Pristup aplikaciji NROL 

Kontakt

Odeljenje depozitarnih i kastodi poslova
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11000 Beograd
Telefoni (+381 11) 333-9629, 333-9043, 333-9393, 333-9058, 333-9147, 333-9022, 333-9137, 333-9056
Fax. (+381 11) 333-9157
E-mail: custody@nlbkb.rs
Internet sajt: www.nlbkb.rs
Radno vreme: 08:00 do 16:00 časova (radnim danima)

Otvaranje vlasničkih računa FI i prijem naloga za prenos FI se takođe vrši u mreži ekspozitura Banke (spisak u delu info).

Poslovi sa vlasničkim i namenskim računima:
tel: +381 11 333 9022; 333-9058; 333-9147, 333 9629; 333-9393;  

Poslovi sa UCITS fondovima i kastodi/zbirnim računima:

tel: +381 11 333 9137; 333 9056; 333 9629; 333-9393 

   

Informacije

Pravilnik o tarifama naknada Banke-Službe za depozitarne i kastodi poslove NLB Komercijalne banke AD Beograd (u primeni od 15.10.2022.godine)

Grupe ino tržišta

Spisak ovlašćenih ekspozitura za poslove sa hartijama do vrednosti

Pravila poslovanja Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova NLB Komercijalne banke ad Beograd (primenjuju se od 30.04.2022. godine)

Pravila poslovanja Službe za depozitarne i kastodi poslove NLB Komercijalne banke AD Beograd (u primeni od 18.11.2022.godine)

Pravila poslovanja sa UCITS fondovima Odeljenja depozitarnih i kastodi poslova NLB Komercijalne banke AD Beograd (primenjuju se od 30.04.2022. godine)

Pravila poslovanja sa UCITS fondovima (u primeni od 18.11.2022.godine)

Obaveštenje o visini provizije za saldiranje dividendi na besplatne akcije

13-Pr-08 Pravilnik Postupanje po prigovorima prituzbama i drugim obracanjima klijenata Odeljenja u primeni od 11.05.2023.

13-Pr-05 Pravilnik Pravila i procedure poslovanja Sluzbe za depozitarne i kastodi poslove NLB KB - u primeni od 11.05.2023.

13-Pr-08 Pravilnik Postupanje po prigovorima klijenata Odeljenja za brokerske depozitarne i kastodi poslove u primeni od 22.02.2024