Faktoring

Kreditiranje privrede

Faktoring
Check Obezbeđivanje likvidnih sredstava za potrebe tekućeg poslovanja, uz prenos rizika na Banku.
Check Ovakav način finansiranja ne opterećuje bilans preduzeća.
Check Banka otkupljuje novčana potraživanja od klijenta pre dospeća (faktoring)/Klijent vrši prenos plaćanja obaveza prema dobavljačima na Banku (obrnuti faktoring)

Faktoring – KAKO LAKO DO SVOG NOVCA

Proizvod koji čini da se vaš novčani obrt ubrza i rokovi naplate potraživanja skrate kako bi  LAKO stigli DO SVOG NOVCA

Faktoring je moderna finansijska usluga čija je namena finansiranje obrtnih sredstava, poboljšanje novčanog toka i održavanje tekuće likvidnosti, a predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu.

Prema učesnicima u poslu faktoring možemo podeliti na:

 Domaći faktoring

Predmet je prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga izmedu domaćih lica u unutrašnjem prometu.

 Medjunarodni faktoring

Predmet je prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga.

Prema obavezi preuzimanja rizika možemo ponuditi:

Faktoring sa pravom regresa

Faktoring bez prava regresa

 Faktoring se može realizovati na sledeće načine:

Faktoring uz diskont - finansiranje se sprovodi tako što se na račun Klijenta odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont (iznos provizije, kamata, administrativni trošak koji se definišu za svaki slučaj pojednično u zavisnosti od iznosa konkretnog faktoringa). Po dospeću potraživanja Kupac/Dužnik uplaćuje ukupan iznos potraživanja Banci.

Faktoring uz avans - na račun Klijnta isplaćuje se ugovoreni iznos avansa (koji obično iznosi od 70% - 90% vrednosti fakture), umanjeno za faktoring naknadu (provizija i administrativni trošak). Posle izmirenja obaveza od strane Kupca/Dužnika Banka na račun Klijenta isplaćuje preostali deo vrednosti fakture, umanjeno za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa. Banka ima pravo naplate kamate i od avansnog dela, u zavisnosti od ugovorenih uslova sa Klijentom.

Obrnuti faktoring je posebna vrsta faktoringa na osnovu koga Banka, u ime i za račun svog klijenta, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima.

Banka će izvršiti naplatu dugovanja od svog klijenta u ugovorenom roku definisanim Ugovorom o obrnutom faktoringu (do 180 dana)

Klijent banke je u obavezi da obezbedi saglasnost poverioca za prijem uplate.