Faktoring
Digitalno trgovanje potraživanjima

Iskusite potpuno digitalizovan način
trgovine potraživanjima

Faktoring
Check Održavanje tekuće likvidnosti
Check Napredna onlajn platforma
Check Bez opterećenja bilansa preduzeća

Faktoring je moderna finansijska usluga koja predstavlja kupoprodaju postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu. Namena faktoringa je finansiranje obrtnih sredstava, poboljšanje novčanog toka i održavanje tekuće likvidnosti.

Da bi svojim klijentima pružila priliku da razvijaju svoj biznis na najbolji mogući način, NLB Komercijalna banka je razvila softver za faktoring i digitalnu faktoring platformu, integrisano rešenje, koje obuhvata sve vrste faktoring proizvoda – direktan, obrnuti i ino, povezujući kupca, njegove dobavljače i Banku. Sve što radite je vidljivo u realnom vremenu, što omogućava da zahtevi budu realizovani u najkraćem mogućem roku.

Poboljšajte novčani tok bez odlaska u banku

Opredelite se za rešenja NLB Komercijalne banke i otkrijte sve prednosti faktoringa:

 • Prodajom potraživanja pre roka naplate oslobađa se gotovina vezana u potraživanjima koja se može upotrebiti za finansiranje drugih poslovnih aktivnosti u preduzeću.
 • Priliv novca od realizacije faktoring transakcije se može iskoristiti za avansnu uplatu ka dobavljaču i na taj način realizovati avansni rabat što rezultuje rastom profitabilnosti.
 • Za razliku od drugih načina pozajmljivanja sredstava kod kojih zaduživanjem raste pasiva zajmoprimaoca, kod faktoringa se finasiranje vrši na osnovu aktive (dela aktive koji se  odnosi na potraživanja od kupaca). Time se ne povećava zaduženost, čuva se kreditna sposobnost i poboljšava likvidnost .
 • Faktoring se ne evidentira u Kreditnom birou
 • Kvalitet potraživanja je ispred kvaliteta kolaterala.

Moderna platforma za trgovanje potraživanjima

Softver za faktoring i onlajn platforma obuhvataju:

Aplikativno rešenje / modul za faktoring

 • Automatsko učitavanje faktura na bazi specifikacije (Excel, TXT, CSV...)
 • Knjiženje i evidencija svih knjigovodstvenih računa vezanih za faktoring (analitika i sintetika)
 • Adekvatno praćenje stanja, izloženosti, dospeća i svih izveštaja na dnevnom nivou
 • Formalna i suštinska kontrola svih paramatara
 • Automatsko generisanje kompletne ugovorne dokumentacije kao i obaveštenja, opomene vezane za monitoring i izvršavanje linija za faktoring
 • Izveštavanje po raznim osnovama radi sistemackog praćenja i analize faktoring poslova

Online platformu za faktoring

 • Brzo, onlajn predavanje faktura i podnošenje zahteva od strane klijenta
 • Preliminarna obrada u stvarnom vremenu - analiza kompanije koja podnosi zahtev, provere limita procena i cene (mehanizam rizika)
 • Automatizacija / digitalizacija svih delova postupka prijave i odobravanja faktoring proizvoda
 • Realizacija bez odlaska u banku

Tipovi faktoringa

Putem digitalnih rešenja NLB Komercijalne banke su vam dostupni svi tipovi faktoringa:

 • Tip faktoringa prema učesnicima u poslu:
  • Domaći faktoring - Predmet je prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga izmedu domaćih lica u unutrašnjem prometu.
  • Medjunarodni faktoring - Predmet je prodaja potraživanja nastalog u spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga.

 • Tip faktoringa prema obavezi preuzimanja rizika:
  • Faktoring sa pravom regresa
  • Faktoring bez prava regresa

Realizovanje faktoringa

Faktoring se može realizovati na sledeće načine:

 • Faktoring uz diskont - finansiranje se sprovodi tako što se na račun Klijenta odmah isplati ukupna vrednost fakture umanjena za diskont (iznos provizije, kamata, administrativni trošak koji se definišu za svaki slučaj pojednično u zavisnosti od iznosa konkretnog faktoringa). Po dospeću potraživanja Kupac/Dužnik uplaćuje ukupan iznos potraživanja Banci.
 • Faktoring uz avans - na račun Klijnta isplaćuje se ugovoreni iznos avansa (koji obično iznosi od 70% - 90% vrednosti fakture), umanjeno za faktoring naknadu (provizija i administrativni trošak). Posle izmirenja obaveza od strane Kupca/Dužnika Banka na račun Klijenta isplaćuje preostali deo vrednosti fakture, umanjeno za faktoring kamatu obračunatu na iznos avansa. Banka ima pravo naplate kamate i od avansnog dela, u zavisnosti od ugovorenih uslova sa Klijentom.
 • Obrnuti faktoring je posebna vrsta faktoringa na osnovu koga Banka, u ime i za račun svog klijenta, preuzima njegovu obavezu plaćanja prema poveriocima.

Za više informacija kontaktirajte nas putem faktoring@nlbkb.rs i mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku.