Srednjoročni kredit sa rokom od 19 do 36 meseci

Kreditiranje privrede

Srednjoročni kredit sa rokom od 19 do 36 meseci
Check Kredit sa vrlo širokom namenom mogućnosti korišćenja.
Check Mogućnost korišćenja u RSD, RSD sa valutnom klauzulom, EUR.
Check Mogućnost otplate saglasno modelu poslovanja klijenta, u mesečnim ratama/anuitetima

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za: finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje likvidnosti, finansiranje izvoza, refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama, ostale namene
  • Opcija isplate kredita: a) u dinarima bez valutne klauzule b) dinari sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate) i c) u devizama (EUR) - devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Iznos kredita u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
  • Rok vraćanja: od 19 do 36 meseci, uz mogućnost korišćenja grace perioda do 6 meseci
  • Bez naknade za prevremenu otplatu u slučaju prevremene otplate kredita iz sopstvenih izvora nastalih po osnovu priliva ostvarenih iz prometa roba i usluga ili po osnovu priliva od prodaje poslovne imovine
  • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke