Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu

Dokumentacija i Obrasci

 Otvaranje i vođenje računa u platnom prometu

Obrasci za ažuriranje podataka na računima Korisnika

Ovlašćeni menjači

Upotreba pečata

O b a v e š t e nj e:

Pravna lica i preduzetnici, rezidenti i nerezidenti, koji otvaraju nove račune od 02.10.2017.godine, nisu dužni da overavaju pečatom zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, ugovor i druge obrasce za otvaranje računa. Ukoliko žele da u svom poslovanju koriste pečat, potrebne obrasce za otvaranje računa overava pečatom, uz obavezu da istovremeno potpiše zahtev koji može da preuzme na sledećem linku  Zahtev za korišćenje pečata.pdf a što će biti uređeno i Ugovorom o otvaranju i vođenju tekućeg računa.

Korisnici Banke koji su račune otvorili u Banci zaključno sa 30.09.2017 godine, ukoliko u svom poslovanju više ne žele da koriste pečat, potrebno je da u matičnu ekspozituru dostave popunjen obrazac  Zahtev za nekorišćenje pečata.pdf u dva primerka uz novi karton deponovanih potpisa koji neće biti overen pečatom.

 

aod_baner