Plaćanja i naplate

Plaćanja i naplate

Plaćanja prema inostranstvu:
• plaćanje doznakom
• plaćanje čekom
• plaćanje inkasom
• plaćanje dokumentarnim akreditivom

NLB Komercijalna banka izvršava plaćanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu meðunarodnih pravila i standarda. Široka mreža inokorespondenata omogućava efikasno izvršavanje naloga uz minimalne troškove. Nalozi doneti do 12 časova izvršavaju se istog dana, a svi ostali u roku od 24 sata od njihovog prijema. Imajući u vidu široku mrežu ekspozitura Komercijalne banke, naloge možete predati u bilo kom gradu i vaš nalog će biti izvršen u istom roku.

Banka smatra platni nalog izvršenim kada je iznos platne transakcije po platnom nalogu korisnika odobren do prve banke koja učestvuje u posredovanju ili izvršavanju platnog naloga.

Banka ne odgovara za postupanje i izvršenje pružaoca platnih usluga sa sedištem u trećim zemljama, odnosno za postupanje inobanaka kao pružalaca platnih usluga koje učestvuju u međunarodnoj platnoj transakciji.

Platne transakcije međunarodnog plaćanja su podložne nadzoru, u cilju praćenja poštovanja međunarodnih sankcija Ujedinjenih nacija (UN), Evropske unije (EU) i Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

Banka i Korisnik su dužni da postupaju u skladu sa obavezama iz međunarodnih i bilateralnih sporazuma koje je Republika Srbija zaključila i ratifikovala.

Korespondentna banka ili banka korisnika može odbiti realizaciju platne transakcije ili zamrznuti sredstva koja su predmet platne transakcije, ukoliko utvrdi da je Korisnik ili primalac plaćanja lice na koga se direktno ili indirektno odnose gore pomenute sankcije. Banka je dužna da preduzima razumne mere u cilju prikupljanja i ažuriranja podataka o subjektima sankcija,  ali nema, niti može imati uticaja na postupke korespondentne banke, odnosno druge banke koja učestvuje u transakciji. Banka ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti, ukoliko zbog primene navedenih sankcija, dođe do blokade bilo koje platne transakcije koju Kornisnik inicira kod Banke i/ili do zamrzavanja sredstava koja su predmet platne transakcije. Za slučaj da platna transakcija bude odbijena od strane korespondentne banke ili banke Učesnika transakcije, Korisnik prihvata obavezu da snosi sve troškove povraćaja sredstava na Račun.

Banka izvršava nalog u onoj valuti i u onom iznosu koji je naznačen na nalogu Korisnika. Ukoliko u postupku izvršenja transkacije neka od inostranih banaka koja učestvuje u lancu izvršenja transakcije, izvrši konverziju valute i primaocu plaćanja odobri valutu koja je drugačija u odnosu na valutu koju je Korisnik naznačio u svom nalogu, Banka ne može biti odgovorna i ne može snositi troškove konverzije valute.

Plaćanje korisniku u državi članici EU do 50.000EUR

Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije u iznosu do EUR 50.000,00 Komercijalna banka će obraditi u zavisnosti od vremena dostave naloga - istog ili narednog dana, ispostavljanjem naloga svojoj korespondentskoj banci. Naloge primljene do vremena predviđenog za prijem naloga, Banka će obraditi istog dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu. Račun Banke će u korespondentskoj banci biti zadužen sa datumom valute naznačenim u SWIFT poruci.

Korespondentska banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa datumom valute naznačenom u SWIFT poruci, eventualno sa valutom + jedan dan od datuma iz SWIFT poruke, u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi sa izvršenjem primljenih naloga. 

Naloge primljene nakon vremena predviđenog za prijem naloga, Komercijalna banka će izvršiti u roku od 24 sata od njihovog prijema, odnosno narednog radnog dana na navedeni način. Banka će o izvršenom plaćanju obavestiti nalogodavca dostavom kopije SWIFT poruke. Plaćanje obaveza prema inostranstvu klijent može izvršiti koristeći sredstva sa svog deviznog računa, ili kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Banke.

U slučaju izvršenja plaćanja u valuti koja je različita od valute koju klijent poseduje na svom deviznom računu, Banka vrši konverziju potrebnog iznosa bez provizije, primenom kupoprodajnog kursa za devize, i o tome dostavlja klijentu obračun.

Za usluge platnog prometa sa inostranstvom Banka obračunava i naplaćuje proviziju u skladu sa tarifom naknada Komercijalne banke ad Beograd. Iznos provizije klijentu se dostavlja prilikom dostavljanja naloga za plaćanje, ili prilikom dostavljanja obračuna za kupovinu deviznih sredstava od Banke. 

Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju se prilikom ispostavljanja naloga za plaćanje gde se klijentu dostavlja obračun. 
Podatke o izvršenom plaćanju i zaduženju provizije, Banka dostavlja klijentu izvodom.

U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje, Banka je dužna da nalog vrati nalogodavcu najkasnije narednog radnog dana od kada je podnet kao i da, ako drugačije nije ugovoreno, u tom roku vrati obezbeđeno pokriće.

U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, Banka će na osnovu klijentovog pisanog dopisa, problem istražiti i informisati klijenta o uzrocima i preduzetim radnjama u cilju rešavanja reklamacije. 

Naloge za plaćanje možete dostaviti i elektronskim putem.

Spisak dokumenata potrebnih za plaćanje prema inostranstvu:

  1. Nalog za plaćanje
  2. Uputstvo za popunjavanje
  3. Kopija fakture, profakture, JCI ili ugovora       


Plaćanje čekom (nostro ček)

Za plaćanje čekom klijent je obavezan da dostavi ispravno popunjen nalog za plaćanje (obr.70, preuzmi nalog) u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i Uputstvom za sprovoðenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, kao i prateću zakonom predviðenu dokumentaciju. Komercijalna banka može vam izdati čekove u USD valuti.


Plaćanje inkasom

Komercijalna Banka vrši prijem inkaso dokumenata iz inostranstva, obaveštava klijenta o prispeću istih i postupa u skladu sa inkaso instrukcijom.
Uručuje dokumenta po završenom plaćanju ili uručuje dokumenta uz akcept.


Plaćanje dokumentarnim akreditivom (nostro akreditiv, uvozni posao)

NLB Komercijalna Banka vrši otvaranje (izdavanje) svih vrsta dokumentarnih akreditiva po nalogu svojih klijenata preko svoje korespondentske mreže. Plaćanja se vrše saglasno uslovima i odredbama akreditiva. Banka vrši preliminarne konsultacije sa klijentom pre podnošenja naloga za otvaranje akreditiva.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za otvaranje akreditiva na memorandumu klijenta
  • Popunjen nalog za otvaranje akreditiva
  • Ugovor ili profaktura.