Investicioni krediti

Krediti namenjeni dugoročnom unapređenju Vašeg poslovanja.

Investicioni krediti
Check U zavisnosti od namene finansiranja, mogućnost otplate do 120 meseci
Check Grace period do 12 meseci
Check Mogućnost otplate kredita u mesečnim/tromesečnim anuitetima

Planirajte budućnost uz Mikrokom investicione kredite namenjene dugoročnom unapređenju Vašeg poslovanja.

 

Mikrokom investicioni krediti u dinarima

MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA

NAMENA

● Kupovina opreme, mašina, vozila

● Kupovina, izgradnja i rekonstrukcija poslovnog prostora

● Kupovina građevinskog zemljišta u poslovne svrhe u skladu sa biznis planom i delatnošću klijenta, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja

● Kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe obavljanja delatnosti, ukoliko je klijentima poljoprivreda osnovna delatnost, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja

● Refinansiranje sopstvene investicije u poslednjih 12 meseci

● Refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

VALUTA

Dinari

ROK

Do 36 meseci za sve namene

GRACE PERIOD

● Bez grace perioda za kupovinu vozila

● Do 12 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora, refinansiranje sopstvenih ulaganja i/ili kredita i obaveza u drugim bankama

OTPLATA

Mesečni / tromesečni anuiteti u dinarima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

Od 5,20% do 6,75%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

● Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos)*: 1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

● Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

 

-  mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge banke,

 

-  preduzetnici: bez naknade

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

● U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja.

● Mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%

● Do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

ISPLATA

Jednokratno ili u tranšama u dinarima na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.), a minimum 30%.

● 6-mesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA- ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 2.000.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

36 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,75%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 20.000,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

RSD 61.525,84

OBEZBEĐENJE KREDITA

● Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)

● Hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00*

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00*

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 22.210,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 2.214.930,35

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,46%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Mikrokom investicioni krediti u devizama i sa valutnom klauzulom

 MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRANI U EUR I DEVIZNI KREDITI

NAMENA

● Kupovina opreme, mašina, vozila

● Kupovina, izgradnja i rekonstrukcija poslovnog prostora

● Kupovina građevinskog zemljišta u poslovne svrhe u skladu sa biznis planom i delatnošću klijenta, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja

● Kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe obavljanja delatnosti, ukoliko je klijentima poljoprivreda osnovna delatnost, osim za potrebe dalje prodaje i/ili rentiranja

● Refinansiranje sopstvene investicije u poslednjih 12 meseci

● Refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

VALUTA

● Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

● Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

● Do 60 meseci za kupovinu opreme, mašina, vozila

● Do 120 meseci za kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora i refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama

GRACE PERIOD

● Bez grace perioda za kupovinu vozila

● Do 12 meseci za kupovinu opreme i mašina, kupovinu i rekonstrukciju poslovnog prostora, refinansiranje sopstvenog i/ili kredita i obaveza u drugim bankama

OTPLATA

● Mesečni/tromesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

● Mesečni/tromesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M od 3,25% do 4,25%, na godišnjem nivou, fiksno

 

Nakon 36M od 3,25pp do 4,25pp + 6M Euribor, promenljiva 

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

NAKNADE

● Naknada za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos)*: 1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

● Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

 

- mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge banke,

 

- preduzetnici: bez naknade

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

● U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja.

● Mogućnost kreditiranja celokupnog iznosa investicije (bez uračunatog poreza - PDV-a) u slučaju minimalnog depozita od 20%

● Do 80% investicije (bez uračunatog poreza-PDV-a), u slučaju minimalnog učešća od 20% od iznosa investicije

ISPLATA

Jednokratno ili u tranšama:

 

- u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR po srednjem kursu NBS na dan isplate na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 

- u EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa određuje se pojedinačno po klijentu (maksimalno moguć procenat, a u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.), a minimum 30%

● 6-mesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe

*Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM INVESTICIONI KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT- ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 20.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR
Devizni kredit u EUR*

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

60 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36M 4,25%, fiksno

 

Nakon 36M 6M Euribor + 4,25, pp promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 200,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 370,59 – prvih 36 meseci

 

EUR 369,17 – nakon 36 meseci

OBEZBEĐENJE KREDITA

● Blanko sopstvene menice preduzetnika (12)

● Hipoteka na nekretninama po kvalitetu, vrednosti i redosledu upisa prihvatljiva za Banku

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00**

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00**

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 600,00**

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 22.210,00**

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00**

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00**

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00**

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00**

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 22.201,34

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

5,59%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Za devizne kredite u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

**Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.