Krediti na bazi 100% depozita

Brzi i jednostavni, po veoma povoljnim uslovima.

Krediti na bazi 100% depozita
Check Povoljne kamatne stope
Check Rok otplate do 120 meseci
Check Grejs period u skladu sa potrebama klijenta

U kreditnu ponudu za mikrobiznis NLB Komercijalne banke uključeni su i krediti na bazi 100% depozita.

Ovi krediti se odobravaju brzo i jednostavno, po veoma povoljnim uslovima.

Kediti na bazi 100% depozita se odobravaju u dinarima i u devizama, sa valutnom klauzulom.

 

Mikrokom krediti na bazi 100% depozita u dinarima

Mikrokom krediti na bazi 100% depozita u dinarima

Valuta

Dinari

Rok

Do 120 meseci u skladu sa namenom kredita

Otplata

Mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

2,00% + kamata na dinarski depozit, pri čemu kamatna stopa na položeni depozit mora biti u skladu sa redovnim uslovima za oročenje po Pregledu kamatnih stopa
Maksimalni rok otplate kredita sa pasivnom kamatom na depozit ne može biti duži od najdužeg roka na oročene štedne uloge građana (ukoliko je depozit fizičkog lica), odnosno najdužeg roka na oročeni depozit pravnoglica/preduzetnika (ukoliko je depozit pravnog lica/preduzetnika), saglasno Pregledu kamatnih stopa

Grace period

U skladu sa potrebama korisnika kredita 

Naknada banke za obradu zahteva (obračunava se na odobreni iznos)*

0,20%, min. RSD 3.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

● blanko sopstvene menice korisnika kredita

● 100% depozit u rsd fizičkog ili pravnog lica

● ukoliko pravno lice polaže depozit, obavezna je zaloga na deponovana sredstva

Iznos

U zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

U dinarima jednokratno/sukcesivno na račun klijenta u komercijalnoj banci ad beograd

naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge banke, a koji nisu isti tip proizvoda (kredit na bazi 100% depozita), s tim da ne može biti niža od rsd 3.000,00.

 

 

Primer: mikrokom kredit sa 100% depozitom u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 500.000,00

Valuta

Dinari

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

2,00%, fiksna

Naknada banke za obradu zahteva
(obračunava se na odobreni iznos)

RSD 3.000,00, jednokratno

Mesečni anuitet

RSD 21.270,13

Obezbeđenje kredita

● blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

● 100% depozit u rsd fizičkog lica

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00*

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00*

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00*

Troškovi pribavljanja potvrde od uprave javnih prihoda

RSD 640,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 510.483,16

Efektivna kamatna stopa

-3.06%

Obračun eks je izvršen 17.03.2020. Godine

*troškovi koje snosi korisnik kredita i na čiju visinu banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade eks-a i banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

Mikrokom krediti na bazi 100% depozita u devizama i sa valutnom klauzulom

Mikrokom krediti pokriveni 100% depozitom u dinarima sa valutnom klauzulom indeksirani u eur i devizni krediti

Valuta

● dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u eur

● devizni kredit u eur

Rok

Do 120 meseci u skladu sa namenom kredita

Otplata

● mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda u dinarskoj protivvrednosti eur po srednjem kursu nbs na dan plaćanja

● mesečni/tromesečni anuiteti ili otplata na kraju perioda u eur za devizne kredite

Metod obračuna kamate

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

2,00% + kamata na devizni depozit u zavisnosti od ročnosti, pri čemu kamatna stopa na sredstva depozita mora biti u skladu sa redovnim uslovima za oročenje po Pregledu kamatnih stopa
Maksimalni rok otplate kredita sa pasivnom kamatom na depozit ne može biti duži od najdužeg roka na oročene štedne uloge građana (ukoliko je depozit fizičkog lica), odnosno najdužeg roka na oročeni depozit pravnoglica/preduzetnika (ukoliko je depozit pravnog lica/preduzetnika), saglasno Pregledu kamatnih stopa

Grace period

U skladu sa potrebama korisnika kredita

Naknada banke za obradu zahteva*

(obračunava se na odobreni iznos)

0,20%, min. RSD 3.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

● blanko sopstvene menice korisnika kredita

● 100% depozit u eur fizičkog ili pravnog lica

● ukoliko pravno lice polaže depozit, obavezna je zaloga na deponovana sredstva

Iznos

U zavisnosti od iznosa depozita

Isplata

Jednokratno/sukcesivno na račun klijenta u komercijalnoj banci ad beograd

● u dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u eur na račun klijenta u komercijalnoj banci ad beograd

● u eur za devizne kredite u skladu sa zakonom o deviznom poslovanju

 naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge banke, a koji nisu isti tip proizvoda (kredit na bazi 100% depozita), s tim da ne može biti niža od rsd 3.000,00.

Primer: mikrokom kredit sa 100% depozitom u dinarima sa val. Klauzulom indeksiran u eur i devizni kredit- za preduzetnike

Iznos kredita

EUR 5.000,00

Valuta

Dinari indeksirani u EUR
devizni kredit u EUR*

Kriterijum za indeksiranje

EUR  – srednji kurs nbs

Rok

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

2,00%, fiksna

Naknada banke za obradu zahteva

(obračunava se na odobreni iznos)

RSD 3.000,00, jednokratno

Mesečni anuitet

EUR 212,70

Obezbeđenje kredita

● blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

● 100% depozit u EUR fizičkog lica

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa za preduzetnika

RSD 600,00**

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00**

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00**

Troškovi pribavljanja potvrde od uprave javnih prihoda

RSD 640,00**

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 5.104,81

Efektivna kamatna stopa

-2.92%

Obračun eks je izvršen 17.03.2020. Godine

 

*za devizne kredite u eur u skladu sa zakonom o deviznom poslovanju

**troškovi koje snosi korisnik kredita i na čiju visinu banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade eks-a i banka nema uticaja u pogledu njihove visine.