Revolving krediti

Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra!

Revolving krediti
Check Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
Check Mogućnost odobravanja kredita u dinarima, dinarima sa valutnom klauzulom ili u devizama (EUR) u skladu sa zakonskim propisima
Check Otplata u toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

Sa MIKROKOM revolving kreditom iskoristite odobrena sredstva u svakom trenutku, održite odgovarajući nivo likvidnosti i na jednostavan način premostite trenutne poteškoće u poslovanju.

 

Sredstva kredita možete sukcesivno koristiti u skladu sa potrebama Vašeg posla.

 

Kamata se obračunava samo na sredstva kredita koja iskoristite u toku meseca.

 

MIKROKOM revolving krediti u dinarima

MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA

NAMENA

● Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

● Finansiranje tekuće likvidnosti

VALUTA

● Dinari

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

 Od 5,95% do 8,45%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS) *

1%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

ISPLATA

U tranšama na račun Korisnika kredita u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na  klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.

● Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

8,45%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 5.000,00, jednokratno

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00*

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 542.249,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10,36%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

MIKROKOM revolving krediti u devizama i sa valutnom klauzulom

MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT

NAMENA

● Finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima

● Finansiranje tekuće likvidnosti

VALUTA

● Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

● Devizni kredit u EUR

ROK

Do 12 meseci

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

Od 4,95% do 5,95%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA*

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

1,00%, min. RSD 5.000,00, jednokratno

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbeđenja, ukupan iznos koji se može odobriti klijentu po ovom tipu proizvoda je maksimalno do 15% poslovnih prihoda (AOP 1001) po poslednjem finansijskom izveštaju

ISPLATA

U tranšama na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 

U dinarima sa valutnom klauzulom indeksiranim u EUR na račun klijenta u Komercijalnoj banci AD Beograd

 

● U EUR za devizne kredite u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.

● Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

 Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 5.000,00.

PRIMER: MIKROKOM REVOLVING KREDIT U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR
Devizni kredit u EUR*

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

OTPLATA

U toku trajanja kredita prema mogućnostima klijenta, uz obavezu otplate svake tranše u roku od maksimum 180 dana od dana realizacije tranše

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00**

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00**

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00**

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00**

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10.594,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,40%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

* Za devizne kredite u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

**Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.