Dozvoljeno prekoračenje računa

Overdraft krediti

Dozvoljeno prekoračenje računa
Check Brza i jednostavna procedura
Check Bez naknade za obradu zahteva za korisnike Standard ili Ekspert računa

Uz dozvoljeno prekoračenje računa – Mikrokom overdraft kredit uvek ste likvidni!

Brzo i jednostavno dođite do potrebnih sredstava. Kamata se obračunava samo na sredstva koja mikro privredni subjekti i preduzetnici iskoriste u toku meseca.

Dozvoljeno prekoračenje računa - mikrokom overdraft krediti

Dozvoljeno prekoračenje računa– mikrokom overdraft krediti

Namena

Finansiranje obrtnih sredstava

Finansiranje tekuće likvidnosti

Rok

 Do 12 meseci

Valuta odobrenja/ valuta isplate

 Dinari/dinari

Kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna)

 Od 12,00% do 14,00%

Naknada za obradu zahteva* (obračunava se na odobreni iznos)

  Od 0,50% do 0,60%, min. RSD 2.000,00, jednokratno

Obezbeđenje

Blanko sopstvene menice Korisnika kredita 

Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

* Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.000,00

**Naknada za obradu zahteva se ne obračunava ukoliko je Korisnik istovremeno i korisnik Standard ili Ekspert tekućeg računa.

 

Primer: dozvoljeno prekoračenje računa– mikrokom overdraft kredit u dinarima - za preduzetnike

Iznos kredita

RSD 200.000,00

Valuta

Dinari

Rok

6 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,00%, fiksna

Naknada banke za obradu zahteva

(obračunava se na odobreni iznos)

RSD 2.000,00, jednokratno 

Obezbeđenje kredita

Blanko sopstvene menice preduzetnika (3)

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 600,00*

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa za fizičko lice

RSD 246,00*

Troškovi izdavanja menica

RSD 150,00*

Troškovi pribavljanja potvrde od uprave javnih prihoda

RSD 640,00*

Ukupan iznos kredita sa kamatom

RSD 213.999,98

Efektivna kamatna stopa

19,25%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.