EXPRES krediti

Brzo i jednostavno odgovorite na trenutne potrebe za dodatnim sredstvima!

EXPRES krediti
Check Rok otplate do 24 meseca
Check Krediti u dinarima sa brzom i jednostavnom procedurom odobravanja
Check Obezbeđenje samo menicama

Uz Mikrokom Expres kredite NLB Komercijalne banke brzo i jednostavno odgovorite na trenutne potrebe za dodatnim sredstvima!

Mikrokom Expres krediti u dinarima

MIKROKOM EXPRES KREDIT U DINARIMA

NAMENA

● Finansiranje obrtnih sredstava

● Finansiranje tekuće likvidnosti

VALUTA

Dinari

ROK

Do 24 meseca

GRACE PERIOD

Bez grace perioda

OTPLATA

Mesečni anuiteti u dinarima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

9.95%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

● Naknada za obradu zahteva*: 1%, min. RSD 3.000,00 (obračunava se na odobreni iznos), jednokratno

● Naknada za prevremenu otplatu:

 

       - mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane  druge banke

 

       - preduzetnici – bez naknade

OBEZBEĐENJE

Blanko sopstvene menice Korisnika kredita

Lične menice vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje - za mikro privredne subjekte

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita, a maksimum RSD 1.200.000,00

ISPLATA

Jednokratno na račun Korisnika kredita u Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

Minimum 20% ukupnog platnog prometa

6-mesečni monitoring ispunjenja obaveze, bez kaznene odredbe

Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke, s tim da ne može biti niža od RSD 3.000,00

 

PRIMER: MIKROKOM EXPRES KREDIT U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

24 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

9,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 10.000,00

MESEČNI ANUITET

RSD 46.121,85

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 600,00*

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.106.924,48

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11.71%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.