Krediti za obrtna sredstva

Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra!

Krediti za obrtna sredstva
Check Finansiranje nabavke obrtnih i trajnih obrtnih sredstava sa rokom otplate do 48 meseci
Check Mogućnost obezbeđenja u vidu menica korisnika za kredite sa rokom otplate do 36 meseci
Check Brža i jednostavnija procedura odobravanja kredita do 18 meseci

Sve što možete danas, ne ostavljajte za sutra!

Uz Mikrokom kredit za obrtna sredstva odgovorite na trenutne potrebe Vašeg biznisa i rasteretite Vaše poslovanje kroz refinansiranje postojećih finansijskih obaveza.

Mikrokom krediti za obrtna sredstva u dinarima

MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA

NAMENA

● Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava

● Finansiranje tekuće likvidnosti

● Finansiranje izvoza

● Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama

● Refinansiranje sopstvenih ulaganja u prethodnih 12 meseci

● Ostale namene

VALUTA

● Dinari

ROK

Do 36 meseci

GRACE PERIOD

Do 6 meseci

OTPLATA

Mesečni anuiteti u dinarima

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (FIKSNA)

Od 4,75% do 6,95%

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

Naknada za obradu zahteva*: 1%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

- mikro privredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge banke

- preduzetnici – bez naknade

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

ISPLATA

Jednokratno na račun Korisnika kredita u NLB Komercijalnoj banci AD Beograd

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na  klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod  klijenta itd.), a minimum 30%.

● Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe.

Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke ili ukoliko je korisnik Kombank Ekspert tekućeg računa, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.500,00.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

VALUTA

Dinari

ROK

12 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,95%, fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA
(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

RSD 10.000,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

RSD 86.503,70

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00*

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00*

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.038.044,38

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

9,55%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

*Troškovi koje snosi  Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi  troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

Mikrokom krediti za obrtna sredstva u devizama i sa valutnom klauzulom

MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT

NAMENA

● Finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava

● Finansiranje tekuće likvidnosti

● Finansiranje izvoza

● Refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama

● Refinansiranje sopstvenih ulaganja u prethodnih 12 meseci

● Ostale namene

VALUTA

● Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR

● Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

ROK

Do 48 meseci

GRACE PERIOD

Do 6 meseci

OTPLATA

● Mesečni anuiteti u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja

● Mesečni anuiteti u EUR za devizne kredite

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

● Prvih 36M od 3,50% do 4,95%, fiksna

● Nakon 36M od 3,50 pp do 4,95 pp + 6M Euribor, promenljiva  

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Period obračuna kamate sa fiksnom kamatnom stopom traje 36 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda, a potom dva puta godišnje, na svakih šest meseci, primenom vrednosti šestomesečnog EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADE

● Naknada za obradu zahteva*: 1%, min. RSD 5.000,00 (obračunava se na  odobreni iznos), jednokratno

● Naknada za prevremenu otplatu (obračunava se na prevremeno otplaćeni iznos kredita):

     - mikroprivredni subjekti: 2% u slučaju refinansiranja kredita od strane druge banke

     - preduzetnici – bez naknade

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

  • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • Lične menice većinskog vlasnika i/ili lica ovlašćenog za zastupanje – za mikro privredne subjekte

IZNOS

U zavisnosti od kreditne sposobnosti Korisnika kredita i ponuđenih instrumenata obezbeđenja

ISPLATA

● Dinari sa valutnom klauzulom indeksirani u EUR na račun klijenta u NLB Komercijalnoj banci AD Beograd

● Devizni kredit u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

% UKLJUČENJA RAČUNA

● Obavljanje dinarskog i deviznog platnog prometa, kao i periodika monitoringa određuju se pojedinačno po klijentu (u zavisnosti od ukupnog angažovanja Banke u odnosu na klijenta, učešća Banke u ukupnom angažovanju poslovnih banaka kod klijenta itd.), a minimum 30%.

● Šestomesečni monitoring ugovorenog platnog prometa bez kaznene odredbe

 Naknada za obradu zahteva se umanjuje za 50% ukoliko klijent koristi dva ili više proizvoda i/ili usluge Banke ili ukoliko je korisnik Kombank Ekspert tekućeg računa, s tim da naknada ne može biti niža od RSD 2.500,00.

PRIMER: MIKROKOM KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA U DINARIMA SA VALUTNOM KLAUZULOM INDEKSIRAN U EUR I DEVIZNI KREDIT - ZA PREDUZETNIKE

IZNOS KREDITA

EUR 10.000,00

VALUTA

Dinari indeksirani u EUR
Devizni kredit u EUR*

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR – srednji kurs NBS

ROK

18 meseci

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

4,95%, fiksno

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

EUR 100,00, jednokratno

MESEČNI ANUITET

EUR 577,58

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko sopstvene menice preduzetnika (6)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA PREDUZETNIKA

RSD 600,00**

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA ZA FIZIČKO LICE

RSD 246,00**

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 300,00**

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA POTVRDE OD UPRAVE JAVNIH PRIHODA

RSD 640,00**

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 10.396,47

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

6,63%

Obračun EKS je izvršen 17.03.2020. godine

 

* Za devizne kredite u EUR u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

**Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.