Stambeni krediti

Za vas koje svaki put vodi kući

Informativni kalkulator
Check Jednostavna procedura
Check Period otplate do 30 godina
Check Krediti sa i bez osiguranja kod NKOSK

Uslovi kredita

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR

 • Iznos kredita: od 12.000 EUR do 300.000 EUR*
 • Učešće: Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti/predmera i predračuna radova*
 • Period otplate kredita: od 96 do 360 meseci*
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Nominalna kamatna stopa (godišnja promenljiva) od 2,95% do 3,55% + 6M Euribor (model kredita bez NKOSK)
 • Nominalna kamatna stopa (godišnja promenljiva) od 2,89% do 3,49% + 6M Euribor (model kredita sa NKOSK)
 • Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)
 • od 2,93% do 3,54% (krediti bez osiguranja kod NKOSK - po uslovima iz reprezentativnog primera)
 • od 3,11% do 3,72% (krediti sa osiguranjem kod NKOSK – po uslovima iz reprezentativnog primera)

*Kupovina prve stambene nepokretnosti (samo za neosigurane kredite kod NKOSK)

- min učešće 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti
- iznos kredita od 12.000 EUR do 100.000 EUR
- period otplate kredita: od 96 do 240 meseci

Kalkulator za stambene kredite
12.000 EUR
300.000 EUR
96 meseci
360 meseci
Kalkulacija je informativnog karaktera
Želite da vas kontaktiramo? Molimo vas da popunite kontakt formu
 
obavezno polje
obavezno polje
+381
obavezno polje
obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Kalkulator je informativnog karaktera, detaljnije informacije dostupne su putem linka

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Unesite rok otplate

meseci

Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Vrste kredita u ponudi

Brzo do stana u 5 koraka:

 1. Popunjavanje obrazaca
 2. Odobravanje kredita
 3. Osiguranje kod NKOSK
 4. Potpisivanje ugovora o kreditu
 5. Isplata kredita

Preuzmite spisak koraka

Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije sa deviznom klauzulom. Krediti iz ovog programa odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta.

 

Povoljna kamatna stopa koju nudi NLB Komercijalna banka je prednost koja ovaj kredit čini pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

od EUR 12.000 do EUR 300.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Od 2,89% do 3,49% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,89% do 3,49% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

NAKNADA BANKE ZA REFINANSIRANJE KREDITA DRUGIH BANAKA

Bez naknade

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK*

Od 1,50% do 2,50% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Primer kredita

STAMBENI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OSIGURANI KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 37.500,00

UČEŠĆE

EUR 7.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 30.000,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

2,35% promenljiva (6M EURIBOR + 2,89%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 116,26

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 41.853,60

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3,07%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 22.210,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.699,05)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI*

EUR 10,00 (RSD 1.174,76)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.747,62)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (RSD 9.398,10)

 

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK (2,75% OD IZNOSA KREDITA + EUR 30,00)

EUR 825,00 (RSD 96.917,87)

EUR 30,00 (RSD 3.524,29)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022.godine.

Vrednost 6M Euribor-a na dan 26.11.2021.godine iznosi -0,537%.

*Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, list nepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.

Reprezentativni primer obračunat je za redovne klijente Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Vaš stan nikad nije bio bliže! Promenite adresu uz stambene kredite NLB Komercijalne banke, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beograd
  • Makenzijeva br. 43,  
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60

Brzo do stana u 4 koraka:

 1. Popunjavanje obrazaca
 2. Odobravanje kredita
 3. Potpisivanje ugovora o kreditu
 4. Isplata kredita

Preuzmite spisak koraka

Stambeni krediti neosigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa deviznom klauzulom. Krediti iz ovog programa odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta.

 

Povoljna kamatna stopa koju nudi NLB Komercijalna banka čini ovu vrstu stambenih kredita pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Uslovi kredita

Stambeni krediti neosigurani kod nkosk sa deviznom klauzulom

Vrsta klijenta

Klijenti banke

Iznos kredita

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR-srednji kurs NBS

Rok otplate

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

od 2,95% do 3,55% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,95% do 3,55% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

Usklađivanje kamatne stope

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

Naknada banke za obradu zahteva

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

Otplata kredita

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

Učešće

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

Prevremena otplata

Kupovina nepokretnosti 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Primer kredita

Stambeni krediti neosigurani kod nkosk sa deviznom klauzulom – bez životnog osiguranja

Vrsta klijenta

Klijenti banke

Kupoprodajna vredost nekretnine

EUR 37.500,00

Učešće (min 20%)

EUR 7.500,00

Iznos kredita

EUR 30.000,00

Rok otplate

360 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD indeksiran u EUR

Kriterijumi za indeksiranje

 EUR - krediti indeksirani u EUR

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

 2,41% promenljiva (6M EURIBOR + 2,95%)

Naknada banke za obradu zahteva

 Bez naknade

Mesečni anuitet

EUR 117,18

Ukupan iznos kredita sa kamatom

EUR 42.184,80

Efektivna kamatna stopa

2,89%

Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Taksa za upis hipoteke

 RSD 22.210,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

 RSD 10.080,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

 EUR 40,00 (RSD 4.699,05)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti*

 EUR 10,00 (RSD 1.174,76)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

 EUR 100,00 (RSD 11.747,62)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

 Max EUR 80,00 (Max RSD 9.398,10)

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

 RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

 RSD 100,00

Obračun izvršen na dan 18.05.2022. godine.

Vrednost 6M Euribor-a na dan 26.11.2021.g. iznosi -0,537%.

*Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, list nepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.

Reprezentativni primer obračunat je za redovne klijente Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Vaš stan nikad nije bio bliže! Promenite adresu uz stambene kredite NLB Komercijalne banke, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beograd
  • Makenzijeva br. 43,  
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60

Brzo do stana u 5 koraka

Potreban vam je novi dom, veći životni prostor ili ne želite više da živite kao podstanar?
Uz stambeni kredit NLB Komercijalne banke možete vrlo brzo da uživate u svom stanu!

 1. Popunjavanje obrazaca
 2. Odobravanje kredita
 3. Osiguranje kod NKOSK
 4. Potpisivanje ugovora o kreditu
 5. Isplata kredita

Preuzmite spisak koraka

Stambeni krediti i krediti za refinansiranje stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Krediti iz ovog programa odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju-nadziđivanje stambenog objekta.

 

Povoljna kamatna stopa koju nudi NLB Komercijalna banka čini ovu vrstu stambenih kredita pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Uslovi kredita

DINARSKI STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK

VRSTA KLIJENTA

 KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 15 godina

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU,PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 4,75%

Visina marže od 4,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

PREMIJA OSIGURANJA  KOD NKOSK*

1,35% do 2,35%

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nekretnine:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Primer kredita

DINARSKI STAMBENI KREDIT OSIGURAN KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

VRSTA KREDITA

 KLIJENTI BANKE

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

RSD 1.250.000,00

UČEŠĆE (MIN 20%)

RSD 250.000,00

IZNOS KREDITA

RSD 1.000.000,00

ROK OTPLATE

180 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

-

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

5,86% promenljiva (6M BELIBOR + 4,75%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 8.363,12

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 1.505.361,60

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

8,57%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

TAKSA ZA UPIS HIPOTEKE

RSD 22.210,00

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 40,00 (RSD 4.699,05)

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

EUR 10,00 (RSD 1.174,76)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.747,62)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

Max EUR 80,00 (Max RSD  9.398,10)

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK (2,60% OD IZNOSA KREDITA + EUR 30,00)

RSD 26.000,00

EUR 30,00 (RSD 3.524,29)

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 100,00

Obračun izvršen na dan 18.05.2022. godine.

Vrednost 6M BELIBOR-a na dan 26.11.2021. godine iznosi 1,11%.

*Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

**Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segtmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke.

***Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita. Na dan realizacije kredita, list nepokretnosti ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja istog.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Vaš stan nikad nije bio bliže! Promenite adresu uz stambene kredite NLB Komercijalne banke, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beograd
  • Makenzijeva br. 43,  
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60

Povoljna kamatna stopa, bez naknade Banke za obradu kreditnog zahteva i fiksna mesečna obaveza u prve tri godine koji nudi NLB Komercijalna banka prednosti su koje čine ovaj kredit pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Krediti se odobravaju za kupovinu stanova iz projekta masovne državne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije, za koje mogu aplicirati isključivo pripadnici snaga bezbednosti, sve u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Investitor izgradnje je Republika Srbija ili privredno društvo koje osniva Republika Srbija.

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti planirana je na sedam lokacija u Srbiji:

 • Beograd – lokacija Zemun
 • Novi Sad – lokacija Jugovićevo
 • Niš – lokacija stambeno-poslovnog kompleksa „Tesla“
 • Kragujevac – lokacija „Denino brdo“
 • Kraljevo – lokacija „Voćareve livade“
 • Vranje – lokacija „Asambair“ (kod Pete škole)
 • Sremska Mitrovica – lokacija „Kamenjar“

Pravo na kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima imaju pripadnici snaga bezbednosti koji:

 1. imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i stalno su zaposleni u:
 • Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Vojsci Srbije
 • Bezbednosno informativnoj agenciji
 • Ministarstvu odbrane
 • Ministarstvu pravde - Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • Raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su ostvarili pravo na penziju u jednom od državnih organa, borci, porodice palih boraca, ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi
 1. nemaju trajno rešeno stambeno pitanje ili imaju neadekvatno rešeno stambeno pitanje
 2. se nalaze na spisku lica koja mogu ostvariti pravo na kupovinu stana pod povolјnijim uslovima
 3. ispunjavaju sledeći uslov Banke:
 • redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije

Posebne pogodnosti za osigurane stambene kredite kod NKOSK:

Predmet obezbeđenja može biti hipoteka na nepokretnosti u početnim fazama izgradnje, a osiguranje ovih kredita se vrši bez obaveze plaćanja adminstrativnog troška na ime obrade zahteva od strane NKOSK (EUR 30) i uz umanjenje ukupne obračunate premije osiguranja za 30%.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu stana uz stambeni kredit  NLB Komercijalne banke, budite slobodni i kontaktirajte naše zaposlene koje će vam svojom stručnom podrškom učiniti da lakše i jednostavnije dođete do vašeg stana.

Na raspolaganju su vam i sve naše ekspoziture.

 

Povoljna kamatna stopa i fiksna rata u prve tri godine koju nudi NLB Komercijalna banka čini ovu vrstu stambenih kredita pravim izborom za sve one koji žele da postanu vlasnici stana.

Uslovi kredita

VRSTA KREDITA

OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE PRIPADNICI SNAGA BEZBEDNOSTI*

 IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

UČEŠĆE

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

2,50% fiksna 
-prvih 36 meseci otplate kredita

2,50% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci otplate kredita

Visina marže od 2,50%  je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

2,70% fiksna 
-prvih 36 meseci otplate kredita

2,70% + 6M EURIBOR, promenljiva – nakon 36 meseci otplate kredita

Visina marže od 2,70%  je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

ROK OTPLATE

do 30 godina

 do 32 godine

NAKNADA BANKE

Bez naknade

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

Bez troška jednokratne naknade

-

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK**

Od 1,05% do 2,45% od iznosa kredita

-

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Blanko menica korisnika kredita;

- Hipoteka u korist Komercijalne banke na nepokretnosti koja je predmet finansiranja bez obzira na stepen završenosti objekta;

- Opciono, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, pored hipoteke na predmetu finansiranja, hipoteka I reda u korist Komercijalne banke na nepokretnosti koja nije predmet finansiranja (stepen završenosti objekta min.80%), pod uslovom da odnos kredita i procenjene vrednosti hipoteka bude minimum 1:1,3;

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za Banku;

-Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita

- Blanko menica korisnika kredita;

- Hipoteka u korist Komercijalne banke na nepokretnosti koja je predmet finansiranja bez obzira na stepen završenosti objekta;

- Opciono, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, pored hipoteke na predmetu finansiranja, hipoteka I reda u korist Komercijalne banke na nepokretnosti koja nije predmet finansiranja (stepen završenosti objekta min.80%), pod uslovom da odnos kredita i procenjene vrednosti hipoteka bude minimum 1:1,3;

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Banke kod osiguravajućih kompanija prihvatljivih za Banku;

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

PREVREMENA OTPLATA

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Pripadnici snaga bezbednosti definisani su Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

**Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,175%
 2. ukoliko je predmet hipoteke neuknjižen, odnosno „objekat u izgradnji“, premija se uvećava za 0,35% 

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Primer kredita

 VRSTA KREDITA

OSIGURANI KOD NKOSK  SA DEVIZNOM    KLAUZULOM

NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

KORISNICI KREDITA

 KLIJENTI BANKE PRIPADNICI SNAGA BEZBEDNOSTI*

KUPOPRODAJNA VREDOST NEKRETNINE

EUR 23.650,00

UČEŠĆE

EUR 2.365,00

IZNOS KREDITA

EUR 21.285,00

ROK OTPLATE

360 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

RSD indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - krediti indeksirani u EUR

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

2,50% fiksna 
- prvih 36 meseci otplate kredita

6M EURIBOR + 2,50% promenljiva
- nakon 36 meseci

2,70% fiksna 
- prvih 36 meseci otplate kredita

6M EURIBOR + 2,70% promenljiva
- nakon 36 meseci

NAKNADA BANKE

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 84,10 – prvih 36 meseci
EUR 78,78– nakon 36 meseci

EUR 86,33 – prvih 36 meseci
EUR 80,92 – nakon 36 meseci

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 28.552,32

EUR 29.325,96

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

2,75%

2,71%

OSTALI TROŠKOVI KOJI ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

IZRADA I OVERA ZALOŽNE IZJAVE KOD JAVNIH BELEŽNIKA

RSD 10.080,00

GODIŠNJE OSIGURANJE NEPOKRETNOSTI

EUR 20,00 (RSD 2.349,52)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

EUR 100,00 (RSD 11.747,62)

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA JE PREDMET HIPOTEKE (NA SVAKE 3 GODINE)

EUR 80,00 (RSD  9.398,10)

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK

EUR 633,23 (RSD 74.389,31). U  prikazanu visinu premije osiguranja je ukalkulisano da klijent nema živitno osiguranje i da je hipoteka "objekat u izgradnji".

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICE

RSD 50,00

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022. godine.

Vrednost 6M Euribor-a na dan 26.11.2021.g. iznosi -0,537%.

 *Reprezentativni primer je obračunat za redovne klijente Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Vaš stan nikad nije bio bliže! Promenite adresu uz stambene kredite NLB Komercijalne banke, uz minimalnu proceduru i maksimalnu podršku!

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beograd
  • Makenzijeva br. 43,  
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita?

Razmislite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Komercijalne Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura
3

Zakjučak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.
Sastanak možete zakazati i online.

Najčešća pitanja

Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom

Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu apliciranja za kredit, niti stariji od 70 godine za stambene kredite osigurane kod NKOSK, odnosno 72 godine za stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK, na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

NLB Komercijalna banka odobrava stambene kredite za izgradnju montažnih kuća, ukoliko je je zemljište u vlasništvu zajmotražioca i isti poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu. Predmet hipoteke mora biti neki drugi objekat.

Ne može. Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću