Stambeni krediti

Prava prilika za korak dalje

Informativni kalkulator
Check Jednostavna procedura
Check Period otplate do 30 godina
Check Krediti sa i bez osiguranja kod NKOSK

PRIMENA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA.

Poslujući u skladu sa propisima i principima odgovornog bankarstva, NLB Komercijalna banka će do 31. decembra 2024. godine dosledno primenjivati Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima. U skladu sa Odlukom Banka će klijentima dostaviti usklađenu dokumentaciju. Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije. Saznajte više

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR

 • Iznos kredita: od 12.000 EUR do 300.000 EUR
 • Učešće: min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti/predmera i predračuna radova
 • Period otplate kredita: od 96 do 360 meseci
 • Naknada za obradu kredita: Bez naknade
 • Nominalna i efektivna kamatna stopa (godišnja):
  • NKS: do 31.12.2024. godine 1,10% + 6M Euribor, nakon 31.12.2024. godine 2,75% + 6M Euribor (model kredita bez NKOSK), promenljiva; EKS od 6,84%
  • NKS: do 31.12.2024. godine 1,10% + 6M Euribor, nakon 31.12.2024. godine od 2,89% do 3,49% + 6M Euribor (model kredita sa NKOSK), promenljiva; EKS od 7,20%

Kupovina prve stambene nepokretnosti (stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK)

- min učešće 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti
- iznos kredita od 12.000 EUR do 100.000 EUR
- period otplate kredita: od 96 do 240 meseci

Stambeni krediti – kreditni kalkulator

Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Modeli stambenih kredita u ponudi

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDITA

od EUR 12.000 do EUR 300.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Do 31.12.2024.godine:

1,10%+6M Euribor

Od 01.01.2025.godine:

Od 2,89% do 3,49% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,89% do 3,49% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.)

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK*

Od 1,50% do 2,50% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist NLB Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

 

Reprezentativni primeri

STAMBENI KREDITI SA DEVIZNOM KLAUZULOM OSIGURANI KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

Kupoprodajna vredost nekretnine

EUR 100.000,00

Učešće (min 20%)

EUR 20.000,00

Iznos kredita

EUR 80.000,00

Rok otplate

360 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD indeksiran u EUR

Kriterijumi za indeksiranje

EUR - krediti indeksirani u EUR

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Do 31.12.2024. godine: 5,01% promenljiva (6M EURIBOR* + 1,10%)

Od 01.01.2025. godine: 6M EURIBOR* + 2,89% promenljiva

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa

Bez naknade

RSD 150,00

Taksa za upis hipoteke

RSD 65.140,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

RSD 21.600,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

EUR 40,00 (RSD 4.687,88)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti**

EUR 10,00 (RSD 1.171,97)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00 (RSD 11.719,69)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.375,75)

Premija osiguranja kod NKOSK (2,75% od iznosa kredita)

EUR 2.200,00 (RSD 257.833,18)

Jednokratna naknada za obradu zahteva NKOSK

EUR 30,00 (RSD 3.515,91)

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 100,00

Mesečni anuitet

Do 31.12.2024. godine: EUR 430,04

Od 01.01.2025. godine: EUR 519,62

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

EUR 191.260,06

EUR 191.720,06

Efektivna kamatna stopa

7,39%

7,42%

*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 3,912%.

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

**Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

 

Dokumentacija

 

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDIT

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Do 31.12.2024.godine:

1,10%+6M Euribor

Od 01.01.2025.godine:

2,75% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice Korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist NLB Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

 

Reprezentativni primeri

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM – BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM
ZARADE/PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

Kupoprodajna vredost nekretnine

EUR 100.000,00

Učešće (min 20%)

EUR 20.000,00

Iznos kredita

EUR 80.000,00

Rok otplate

360 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD indeksiran u EUR

Kriterijumi za indeksiranje

EUR - krediti indeksirani u EUR

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Do 31.12.2024. godine: 5,01% promenljiva (6M EURIBOR* + 1,10%)

 

Od 01.01.2025. godine: 6M EURIBOR* + 2,75% promenljiva

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa

Bez naknade

RSD 150,00

Taksa za upis hipoteke

RSD 65.140,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

RSD 21.600,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

EUR 40,00 (RSD 4.687,88)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti**

EUR 10,00 (RSD 1.171,97)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00 (RSD 11.719,69)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.375,75)

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 100,00

Mesečni anuitet

Do 31.12.2024. godine: EUR 430,04

Od 01.01.2025. godine: EUR 512,35

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

EUR 186.478,29

EUR 186.939,09

Efektivna kamatna stopa

6,96%

6,98%

*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 3,912%.

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

**Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

 

Dokumentacija

 

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

DINARSKI STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 15 godina

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU,PROMENLJIVA

Do 31.12.2024.godine:

1,10%+6M Belibor

Od 01.01.2025.godine: 

6M BELIBOR + 4,75%

Visina marže od 4,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK*

1,35% do 2,35%

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice Korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist NLB Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nekretnine:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI STAMBENI KREDIT OSIGURAN KOD NKOSK - BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

Kupoprodajna vredost nekretnine

RSD 10.000.000,00

Učešće (min 20%)

RSD 2.000.000,00

Iznos kredita

RSD 8.000.000,00

Rok otplate

180 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD

Kriterijumi za indeksiranje

-

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Do 31.12.2024. godine: 6,89% promenljiva (6M BELIBOR* + 1,10%)

Od 01.01.2025. godine: 6M BELIBOR* + 4,75% promenljiva

Naknada banke za obradu zahteva

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje TR

Bez naknade

RSD 150,00

Taksa za upis hipoteke

RSD 65.140,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

RSD 21.600,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

EUR 40,00 (RSD 4.687,88)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti*

EUR 10,00 (RSD 1.171,97)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00 (RSD 11.719,69)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.375,75)

Premija osiguranja kod NKOSK (2,60% od iznosa kredita)

RSD 208.000

Jednokratna naknada za obradu zahteva NKOSK

EUR 30,00 (RSD 3.515,91)

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 100,00

Mesečni anuitet

Do 31.12.2024. godine: RSD 71.415,17

Od 01.01.2025. godine: RSD 87.779,27

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

RSD 16.072.306,47

RSD 16.099.306,47

Efektivna kamatna stopa

11,44%

11,47%

Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 5,79%.

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

*Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

 

Dokumentacija

 

Uslovi kredita

DINARSKI STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDITA

 

od EUR 12.000 do EUR 300.000 u dinarskoj protivvrednosti

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost u dinarskoj protivvrednosti (za učešće od 10%)

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

od 96 do 360 meseci

od 96 do 240 meseci za kupovinu prve stambene nepokretnosti uz učešće od min 10%

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

Do 31.12.2024.godine:

1,10%+6M Belibor

Od 01.01.2025.godine: 

6M BELIBOR + 1,95%

Visina marže od 1,95% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice Korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nekretnine:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Reprezentativni primeri

DINARSKI STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK – BEZ ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM
ZARADE/PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

Kupoprodajna vredost nekretnine

RSD 10.000.000,00

Učešće (min 20%)

RSD 2.000.000,00

Iznos kredita

RSD 8.000.000,00

Rok otplate

360 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Do 31.12.2024. godine: 6,89% promenljiva (6M BELIBOR* + 1,10%)

 

Od 01.01.2025. godine: 6M BELIBOR * + 1,95% promenljiva

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa

Bez naknade

RSD 150,00

Taksa za upis hipoteke

RSD 65.140,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

RSD 21.600,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

EUR 40,00 (RSD 4.684,80)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti**

EUR 10,00 (RSD 1.171,20)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00 (RSD 11.711,99)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.369,59)

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 100,00

Mesečni anuitet

Do 31.12.2024. godine: RSD 52.634,51

Od 01.01.2025. godine: RSD 57.200,84

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

RSD 20.885.177,59

RSD 20.939.177,59

Efektivna kamatna stopa

8,23%

8,26%

Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 5,79%.

Obračun je izvršen na dan 24.05.2024. godine.

*Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke

Uslovi keš kredita za nove korisnike stamenih kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do RSD 600.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

GREJS PERIOD

Do 6 meseci, uz pripis obračunate kamate u grejs periodu glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Mesečno u dinarima

Zanima me ponuda

Namenjen klijentima Banke uz realizaciju stambenog kredita i klijentima kojima je stambeni kredit realizovan u NLB Komercijalnoj banci u prethodnih 30 dana.

Reprezentativni primer

 

Vodic

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita

Procenite koliko vam je novca potrebno za kupovinu koji želite, a savet možete zatražiti i od svog bankara.

2

Izračunajte ratu kredita

Proverite koja bi bila vaša mesečna obaveza za željeni kredit pomoću našeg kalkulatora.

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Komercijalne Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

3

Zakažite sastanak

Sastanak možete zakazati online.

 

Online zakazivanje

Vrata naših ekspozitura su otvorena za vas.

Lista ekspozitura

Najčešća pitanja

Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom

Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu apliciranja za kredit, niti stariji od 70 godine za stambene kredite osigurane kod NKOSK, odnosno 72 godine za stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK, na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

NLB Komercijalna banka odobrava stambene kredite za izgradnju montažnih kuća, ukoliko je je zemljište u vlasništvu zajmotražioca i isti poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu. Predmet hipoteke mora biti neki drugi objekat.

Ne može. Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću

Upoznajte se sa našom ponudom zelenih kredita