Reprogram poljoprivrednih kredita u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Reprogram poljoprivrednih kredita u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Obaveštavamo vas da je 8.10.2022. godine stupila na snagu Odluka Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: Odluka), koja se odnosi na mogućnost korišćenja reprograma u otplati poljoprivrednih kredita koje dužnici imaju u NLB Komercijalnoj Banci a.d. Beograd. Dodatno, 25.1.2023. godine na snagu je stupila Odluka o izmenama i dopunama Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u portfoliju poljoprivrednih kredita u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje (u daljem tekstu: dopuna Odluke), koja se odnosi na mogućnost korišćenja reprograma u otplati kredita dužnicima koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači, a imaju kredite u NLB Komercijalnoj Banci a.d. Beograd.

Dužnici kojima se može odobriti reprogram kredita

U skladu sa Odlukom i dopunom Odluke, Banka je u obavezi da dužnicima na njihov zahtev, omogući korišćenje reprograma kredita. Pod dužnikom se podrazumeva lice koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), i to:

  1. fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj,
  2. preduzetnik,
  3. pravno lice: zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar; drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Pod dužnikom podrazumeva se i lice koje se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu s propisima.

1. Mogućnost podnošenja zahteva za odobravanje reprograma

Saglasno Odluci i dopuni Odluke, NLB Komercijalna banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) će dužnicima odobravati reprogram kredita u skladu sa Odlukom i dopunom Odluke na osnovu zahteva dužnika, ukoliko su na dan 31. maja 2022. godine ispunjeni svi sledeći uslovi:

1) dužnik nije u docnji dužoj od 90 dana po bilo kojoj obavezi na koju se reprogram primenjuje;

2) dužnik nije u statusu neizmirenja obaveza u toj banci u smislu propisa Narodne banke Srbije;

3) potraživanja Banke prema dužniku ne smatraju se problematičnim kreditom, odnosno problematičnim potraživanjem u smislu propisa Narodne banke Srbije.

Pod kreditom podrazumeva se kredit odobren dužniku za potrebe obavljanja poljoprivredne delatnosti, kao i kredit odobren dužniku koji se bavi otkupom i skladištenjem voća u hladnjači u skladu s propisima.

Na kredite odobrene u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogram se može primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca te garancije, odnosno subvencije.

Uslovi otplate kredita ugovoreni odobravanjem reprograma (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

Banka ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa ovom Odlukom i dopunom Odluke, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva dužnika, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka.

Odluka se primenjuje na obaveze po osnovu kredita odobrenih odobrenih do stupanja na snagu Odluke, odnosno do 8.10.2022. godine.

Dopuna Odluke se primenjuje na obaveze po osnovu kredita odobrenih do dana stupanja na snagu dopune Odluke NBS, odnosno do 25.1.2023. godine, dužnicima koji se bave otkupom i skladištenjem voća u hladnjači.

2. Mogućnost izbora dužine grejs perioda

Reprogram podrazumeva promenu uslova pojedinačnog kredita tako da se dužniku omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest do dvanaest meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu naplaćuje ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita produžava se tako da iznos anuiteta (periodične obaveze koja bi se plaćala po isteku grejs perioda) utvrđen u momentu odobravanja reprograma ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene reprograma.

Na obaveze dužnika po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, reprogram se primenjuje tako da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

3. Način podnošenja zahteva

Dužnik može podneti Banci zahtev najkasnije 30. aprila 2023. godine, na sledeće načine:

  1. Putem e mail-a na adresu: poljoprivreda.reprogram@nlbkb.rs ili
  2. Putem redovne pošte na adresu: ul. Svetog Save br. 14, 11000 Beograd, sa naznakom – Reprogram kredita poljoprivreda ili
  3. Pisanim putem popunjavanjem Zahteva za odobrenje reprograma kredita, u najbližoj ekspozituri Banke

Banka je dužna da odluči o zahtevu dužnika i obavesti ga o toj odluci u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Obrazac zahteva za reprogram kredita možete preuzeti u najbližoj ekspozituri Banke ili zahtev možete preuzeti na sledećim linkovima:

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer iznosa obaveza po osnovu kredita pre i posle primene reprograma možete pogledati u nastavku:

Reprezentativni primer