Zahtev za sponzorstvo / donaciju

Podnosilac zahteva za sponzorstvo ili donaciju

Fizičko lice
Pravno lice / Preduzetnik / Udruženje
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.

Kontakt podaci

Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.

Broj telefona treba da uključuje pozivni broj države (primer: +381(11)11 11 111)
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Saradnja sa NLB Komercijalnom bankom
Da
Ne
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Da
Ne
Podatak je obavezan.

Kategorizacija prijave za sponzorstvo ili donaciju

Korporativna filantropija
Sport za decu i mlade
Podrška preduzetništvu
Ostalo*
           
Zdravstvene institucije
Obrazovanje dece i mladih
Kultura
Ostalo*
           
Izložbe
Manifestacije u kulturi
Ostalo*
           
Košarka
Odbojka
Rukomet
Fudbal
Ostalo*
           
Tehnološki razvoj i digitalizacija
Podrška manifestaciji u agro sektoru
Projekat privredne komore ili udruženja
Konferencija
Ostalo*
          
2000 karaktera
Podatak je obavezan.
Max. veličina dokumenta 10 Mb
Podatak je obavezan.

Upravljanje sukobom interesa i sprečavanje korupcije

Radnjom korupcije smatra se zloupotreba položaja u privatne svrhe što uključuje obećavanje, nuđenje, davanje, zahtevanje, primanje, očekivanje finansijskih i nefinansijskih koristi za sebe ili za druge, odnosno svako kršenje propisane radnje ili nepreduzimanje dužne radnje, radi postizanja neposredne ili posredne koristi za sebe ili drugoga.

Ako je jedna od ugovornih strana obećala, ponudila ili dala neprimerenu korist zaposlenom, predstavniku ili članu organa upravljanja druge ugovorne strane u svrhu:

  • zaključenja ugovora;
  • zaključenje ugovora pod povoljnijim uslovima;
  • izostavljanja odgovarajućeg nadzora nad izvršavanjem ugovornih obaveza;
  • činjenja ili nečinjenja bilo koje radnje kojom je NLB Komercijalnoj banci (dalje: NLB KB) prouzrokovana šteta ili je omogućena neopravdana korist za NLB KB, za ovlašćeno lice ili za zaposlenog NLB KB od strane druge ugovorne strane ili predstavnika druge ugovorne strane,

Ugovor o sponzorstvu ili donaciji se može jednostrano raskinuti.

Korisnik sredstava se obavezuje i garantuje da će pre zaključenja ugovora ukazati NLB KB na sve okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa i da će u dogovoru sa NLB KB preduzeti sve potrebne mere za upravljanje potencijalnim sukobom interesa. Korisnik sredstava izjavljuje i garantuje da na njegovoj strani ne postoji stvarni ili potencijalni sukob interesa koji bi na bilo koji način mogao uticati ili ograničiti objektivnost u donošenju odluka o dodeli sredstava od strane NLB KB (npr. osoba povezanih sa NLB KB). Korisnik sredstava izjavljuje i garantuje da će NLB KB otkriti sve okolnosti zbog kojih postoji ili bi mogao postojati sukob njegovih, interesa osoba povezanih sa njim i interesa NLB KB.

Ako se pomenuta situacija zaista dogodi i ako njeno postojanje nije bilo poznato ugovornim stranama u trenutku potpisivanja ugovora, ili se dogodila nakon potpisivanja ugovora, ili je situacija otkrivena tek nakon što je podnosilac zahteva podneo zahtev, Korisnik sredstava se obavezuje da će odmah prekinuti i sve aktivnosti koje predstavljaju sukob interesa ili će u dogovoru sa NLB KB preduzeti odgovarajuće mere za sprečavanje ili upravljanje sukobom interesa.

U pomenutom slučaju, korisnik se obavezuje da će pisanim putem odmah obavestiti NLB KB o nastaloj situaciji, a najkasnije u roku od tri radna dana nakon što se situacija dogodila. Na zahtev NLB KB, korisnik će u roku od najkasnije tri radna dana nakon prijema zahteva dostaviti svu traženu dokumentaciju koja otkriva sukob interesa.

Da li je bilo koji od zakonskih zastupnika ili drugih nosilaca funkcija (predsednik organa upravljanja ili zamenik predsednika, sekretar, blagajnik ili bilo koji drugi nosilac funkcije kod podnosioca zahteva) povezan sa NLB KB, NLB Grupom ili bilo kojom od njenih članica i ako jeste, na koji način?
Da
Ne
* Podaci su obavezni
Detaljnije informacije o tome kako banka postupa sa podacima o ličnosti i Vašim pravima dostupne su na sajtu Banke, u dokumentu Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.