Dozvoljeno prekoračenje

Dozvoljeno prekoračenje
Check Bez naknade za odobravanje deozvoljenog prekoračenja
Check Brza i jednostavna procedura
Check Odobrava se na rok do 12 meseci

Svi poljoprivrednici koji ostvaruju poslovni priliv po platnom računu u periodu od minimum 6 meseci (i minimum 6 uplata u tom periodu pre odobravanja prekoračenja) ostvaruju pravo na dozvoljeno prekoračenje.

Ukoliko je platni promet obavljan preko računa u drugoj banci, poljoprivrednik je u obavezi da po dostavljanju dokaza o platnom prometu iz druge banke nakon odobrenja dozvoljenog prekoračenja platni promet preusmeri na račun NLB Komercijalne banke.

  • Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu.
  • Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 12 meseci, a maksimalno do iznosa prosečnog mesečnog poslovnog priliva u poslednjih 6 meseci.

 

Dodatne informacije

Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 31,75% na godišnjem nivou, odnosno 28,75% na godišnjem nivou za korisnike Agro Aktiv seta tekućeg računa. Nominalna kreditna kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje je fiksna i obračunava se uz primenu konformne metode.

U obračun efektivne kamatne stope uključuju se, pored nominalne kamatne stope, i troškovi koje klijent plaća u momentu podnošenja zahteva, kao fiksni i to:

  • 246 dinara za povlačenje Izveštaja kreditnog biroa, saglasno tarifi Udruženja banaka Srbije
  • 50 dinara na ime meničnog blanketa, saglasno tarifi Narodne banke Srbije.

Odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu poljoprivrednika

Odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu poljoprivrednika

Uslovi

Redovan poslovni priliv po osnovu obavljanja poslovne delatnosti

Potrebna dokumentacija

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

 

Dokaz o poslovnom prilivu po platnom računu u periodu od minimum 6 meseci

 

Uverenje pu o izmirenim porezima

 

Dokaz o izvršenoj registraciji i potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva (elektronski izvod iz Registra; ukoliko iz Registra poljoprivrednih gazdinstava nije moguće elektronskim putem pribaviti podatak o statusu poljoprivrednog gazdinstva potrebno je pribaviti fotokopiju Potvrde iz Registra poljoprivrednih gazdinstava)

Iznos dozvoljenog prekoračenja

Do visine prosečnog šestomesečnog priliva

Rok otplate

Do 12 meseci

Otplata dozvoljenog prekoračenja

Na dan isteka

Kamatna stopa

31,75% na godišnjem nivou, fiksna

Sredstva obezbeđenja

Menica/menično ovlašćenje

RSD 50,00

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Efektivna kamatna stopa (godišnji nivo)

32,64% na godišnjem nivou

Reprezentativni primer:

Iznos: 50.000,00 RSD

Rok otplate: 12 meseci

Ukupno kamata: RSD 13.944,87

Ukupan iznos: RSD 63.944,87

Eks obračunat na dan 30.12.2021. godine

Obračun efektivne kamatne stope na dan 30.12.2021. godine dat je kroz reprezentativni primer.

Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je fiksna i iznosi 29% na godišnjem nivou.