Krediti na bazi 100% depozita

Dinarski krediti i krediti sa valutnom klauzulom uz brzu i jednostavnu proceduru odobrenja.

Krediti na bazi 100% depozita
Check Povoljne kamatne stope
Check Rok otplate do 60 meseci
Check Grace period u skladu sa potrebama klijenta

Pripremili smo za Vas i Kredite na bazi 100% depozita, uz brzu i jednostavnu proceduru odobrenja.

Agrar krediti na bazi 100% depozita - Dinarski krediti

AGRAR KREDITI NA BAZI 100% DEPOZITA - DINARSKI KREDITI 

VALUTA

Dinari

ROK

Do 60 meseci

OTPLATA

U mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/godišnjim anuitetima ili ratama

KAMATNA STOPANA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

3,50 pp veća od visine ugovorene pasivne kamate na dinarski depozit položen na rok jednak roku otplate kredita*

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

0,25%, min RSD 3.000,00

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

Bez naknade

OBEZBEĐENJE

  • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • 100% dinarski depozit

IZNOS

U zavisnosti od iznosa depozita

*Maksimalni rok otplate kredita sa pasivnom kamatom na depozit ne može biti duži od najdužeg roka za oročene štedne uloge građana saglasno Pregledu kamatnih stopa.

PRIMER: AGRAR KREDITI na bazi 100% depozita - DINARSKI KREDITI 

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

3,50%, fiksna

MESEČNA RATA

RSD 8.333,33

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

RSD 3.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

RSD 500.000,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 544.479,17

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

- 3,62%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

*Troškovi koje snosi  Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

Agrar krediti na bazi 100% depozita - Krediti sa valutnom klauzulom

AGRAR KREDITI NA BAZI 100% DEPOZITA SA VALUTNOM KLAUZULOM U EUR 

VALUTA

Dinari sa valutnom klauzulom u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

ROK

Do 60 meseci

OTPLATA

U mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/godišnjim anuitetima ili ratama

KAMATNA STOPANA GODIŠNJEM NIVOU

(FIKSNA)

2,50 pp veća od visine ugovorene kamate na devizni depozit položen na rok jednak roku otplate kredita*

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA (OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

0,25%, min RSD 3.000,00

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

Bez naknade

OBEZBEĐENJE

  • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
  • 100% devizni depozit

IZNOS

U zavisnosti od iznosa depozita

*Maksimalni rok otplate kredita sa pasivnom kamatom na depozit ne može biti duži od najdužeg roka za oročene štedne uloge građana saglasno Pregledu kamatnih stopa.

PRIMER: AGRAR KREDITI na bazi 100% depozita – SA VALUTNOM KLAUZULOM U EUR 

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK

60 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

2,50%, fiksna

MESEČNA RATA

EUR 83,33

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

EUR 25,27

OBEZBEĐENJE KREDITA

EUR 5.000,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 5.317,72

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

- 2,68%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.