Krediti za investicije

Kupovina obrtnih sredstava namenjenih poljoprivredi ili dugoročne investicije u poljoprivredna gazdinstva.

Krediti za investicije
Check U zavisnosti od namene finansiranja, mogućnost otplate do 144 meseca
Check Grace period do 24 meseca
Check Mogućnost otplate kredita u zavisnosti od ciklusa proizvodnje

NLB Komercijalna banka nudi širok izbor rešenja za Vas, bilo da se radi o kupovini obrtnih sredstava namenjenih poljoprivredi ili o dugoročnim investicijama u poljoprivredna gazdinstva.

NLB Komercijalna banka je za Vas pripremila kredite za investiranje iz svojih sredstava i sredstava drugih finansijskih institucija.

U mogućnosti smo da Vam pružimo podršku u finansiranju:

 • Kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme (nova i polovna) za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Kupovina vozila (za poslovne svrhe)
 • Podizanje plastenika
 • Izgradnja staklenika
 • Kupovina sistema za navodnjavanje
 • Kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata
 • Podizanje višegodišnjih zasada
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta
 • Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata
 • Izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Legalizacija izgrađenih poljoprivrednih objekata
 • Refinansiranje kredita odobrenih za investicije u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva

Uslovi i primer

AGRAR KREDIT ZA INVESTICIJE

NAMENA

 • Kupovina poljoprivredne mehanizacije i opreme (nova i polovna) za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Kupovina vozila (za poslovne svrhe)
 • Podizanje plastenika
 • Izgradnja staklenika
 • Kupovina sistema za navodnjavanje
 • Kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata
 • Podizanje višegodišnjih zasada
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta
 • Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata
 • Izgradnja i kupovina objekata i opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Legalizacija izgrađenih poljoprivrednih objekata
 • Refinansiranje kredita odobrenih za investicije u drugim bankama
 • Refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva

VALUTA

Dinari

Dinari sa valutnom klauzulom

ROK

Od 13 do 36 meseci

• Od 13 do 96 meseci - za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i vozila za poslovne svrhe

• Od 13 do 144 meseci - za kupovinu zemljišta i objekata, podizanje višegodišnjih zasada i ostale namene nepomenute u prethodnoj alineji

GRACE PERIOD

 • Do 6 meseci - za kupovinu mehanizacije i opreme
 • Do 12 meseci - za ostale namene
 • Do 24 meseca - za podizanje višegodišnjih zasada

OTPLATA

U mesečnim/tromesečnim/šestomesečnim/godišnjim anuitetima ili ratama

KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

 

Dinari

Dinari sa valutnom klauzulom

Od 7,50% do 9,50% (fiksna)

 • Za kredite do 36 meseci: od 4,00% do 6,50% (fiksna)
 • Za kredite od 37 do 144 meseci: od 4,00pp do 6,50pp + 1Y Euribor (promenljiva)

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Za kredite sa promenljivom kamatnom stopom, kamatna stopa se usklađuje jednom godišnje, počevši od datuma prvog puštanja u korišćenje primenom vrednosti 1Y EURIBORA koji je definisan na tržištu dva radna dana pre poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu usklađivanja kamatne stope.

METOD OBRAČUNA KAMATE

Proporcionalni metod obračuna kamate 30/360

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTEVA

(OBRAČUNAVA SE NA ODOBRENI IZNOS)

Od 0,75% do 1,50% jednokratno, pre puštanja kredita u korišćenje

NAKNADA BANKE ZA PREVREMENU OTPLATU

Dinari

Dinari sa valutnom klauzulom

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,50% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos   prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00.

 

Ostale namene – bez naknade

OBEZBEĐENJE

Instrumenti obezbeđenja u zavisnosti od relevantnih pokazatelja klijenta, iznosa i ročnosti plasmana.  

Minimalna sredstva obezbeđenja su:

 • Blanko sopstvene menice Korisnika kredita (3 menice)

IZNOS

U skladu sa kreditnom sposobnošću i ponuđenim instrumentima obezbeđenja, minimum EUR 1.000,00 u dinarskoj protivrednosti.

PRIMER 1: AGRAR KREDIT ZA INVESTICIJE sa rokom otplate do 36 meseci - DINARSKI KREDITI (KUPOVINA ZEMLJIŠTA)

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK

36 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU

9,50%, fiksna

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

RSD 7.500,00

MESEČNA RATA

RSD 13.888,89

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24 (EUR 10)*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41 (EUR 100)*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 620.729,16

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

14,69%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.

PRIMER 2: AGRAR KREDIT ZA INVESTICIJE sa rokom otplate do 96 meseci - DINARSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM (KUPOVINA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE)

IZNOS PROFAKTURE

EUR 5.000,00

UČEŠĆE 30%

EUR 1.500,00

IZNOS KREDITA

EUR 3.500,00

ROK

96 meseci

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (PROMENLJIVA ZA CEO PERIOD KORIŠĆENJA I OTPLATE KREDITA)

1 Y Euribor + 6,50 pp

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

EUR 52,50

MESEČNA RATA

EUR 36,46

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Zaloga

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA ZALOGE U APR

RSD 2.000,00*

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 4.392,42

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,20%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

 

*Vrednost 1Y Euribor-a na dan 31.01.2018. godine iznosi -0,191%

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine.

PRIMER 3: AGRAR KREDIT ZA INVESTICIJE sa rokom otplate do 144 meseca - DINARSKI KREDITI SA VALUTNOM KLAUZULOM (KUPOVINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA)

IZNOS KREDITA

EUR 5.000,00

ROK

144 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinari sa valutnom klauzulom

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE KREDITA

EUR – srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU (PROMENLJIVA ZA CEO PERIOD KORIŠĆENJA I OTPLATE KREDITA)

1Y Euribor + 6,50 pp

NAKNADA BANKE

(1,50% od iznosa kredita)

EUR 75,00

MESEČNA RATA

EUR 34,72

OBEZBEĐENJE KREDITA

 • Tri blanko sopstvene menice Korisnika kredita
 • Hipoteka

TROŠKOVI POVLAČENJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 150,00

TROŠKOVI UPISA HIPOTEKE

RSD 20.000,00*

TROŠKOVI IZDAVANJA LISTA NEPOKRETNOSTI

RSD 1.187,24 (EUR 10,00)*

TROŠKOVI PROCENE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

RSD 11.872,41 (EUR 100,00)*

TROŠKOVI OVERE ZALOŽNIH IZJAVA

RSD 10.080,00*

TROŠKOVI POTVRDE ZA PIO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

RSD 620,00*

GODIŠNJA PREMIJA NEPOKRETNOSTI

EUR 40*

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 6.905,95

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

11,05%

Obračun EKS je izvršen 02.02.2018. godine

*Vrednost 1Y Euribor-a na dan 31.01.2018. godine iznosi -0,191%

*Troškovi koje snosi Korisnik kredita i na čiju visinu Banka nema uticaja, a koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Ovi troškovi su okvirni na dan izrade EKS-a i Banka nema uticaja u pogledu njihove visine, odnosno navedeni troškovi zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl