Investicioni kredit

Kreditiranje privrede

Investicioni kredit
Check Dug rok otplate kredita – do 12 godina, u zavisnosti od namene.
Check Do 12 meseci grace perioda i otplata u mesečnim/tromesečnim ratama.
Check Mogućnost jednokratne isplate ili u tranšama.

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za:
  1. finansiranje kupovine opreme, mašina, vozila
  2. finansiranje kupovine, izgradnje poslovnog prostora za sopstvenu upotrebu
  3. refinansiranje investicionih kredita u drugim bankama
  4. refinansiranje sopstvene investicije - legalizacija izgrađenih objekata - ostala ulaganja u osnovna sredstava u svrhu obavljanja delatnosti
  • Opcija isplate kredita: a) u dinarima sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate) i b) u devizama (EUR) - devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Učešće: minimum 20% od vrednosti investicije
  • Bez naknade za prevremenu otplatu u slučaju prevremene otplate kredita iz sopstvenih izvora nastalih po osnovu priliva ostvarenih iz prometa roba i usluga ili po osnovu priliva od prodaje poslovne imovine
  • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke