Kredit sa rokom do 18 meseci

Kreditiranje privrede

Kredit sa rokom do 18 meseci
Check Kredit sa vrlo širokom namenom mogućnosti korišćenja.
Check Mogućnost korišćenja u RSD, RSD sa valutnom klauzulom, EUR.
Check Mogućnost otplate saglasno modelu poslovanja klijenta, u mesečnim ratama/anuitetima

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje tekuće likvidnosti, izvoza, refinansiranje obaveza i kredita u drugim bankama, ostale namene
  • Opcija isplate kredita: a) u dinarima bez valutne klauzule b) dinarima sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate) i c) u devizama (EUR) - devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Iznos kredita u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
  • Rok vraćanja: do 18 meseci, uz mogućnost korišćenja grace perioda do 6 meseci
  • Bez naknade za prevremenu otplatu u slučaju prevremene otplate kredita iz sopstvenih izvora nastalih po osnovu priliva ostvarenih iz prometa roba i usluga ili po osnovu priliva od prodaje poslovne imovine
  • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke

DODATNA OPCIJA: postoji mogućnost odobravanja kredita na bazi indosiranih menica u korist Banke, kredit je u valuti RSD (bez valutne klauzule) i bez naknade za obradu zahteva