Krediti pokriveni
100% depozitom

Kreditiranje privrede

Krediti pokriveni 100% depozitom
Check Niža kamatna stopa (bez plaćanja kamate na depozit).
Check Niža naknada za obradu zahteva u odnosu na redovne uslove finansiranja.
Check Rok otplate kredita je prema zahtevu klijenta, a u skladu sa namenom kredita.

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za finansiranje u skladu sa poslovnim potrebama klijenta (isključeni su špekulativni poslovi i aktivnosti u suprotnosti sa SPN i FT)
  • Opcija isplate kredita: a) u dinarima (sa i bez valutne klauzule) i b) u devizama (EUR) u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Kamatna stopa se utvrdjuje u zavisnosti da li se plaća kamata na depozit ili ne
  • Depozit mora biti u valuti kredita, odnosno u valuti kojom se indeksira kredit
  • Bez naknade za prevremenu otplatu
  • Instrumenti obezbeđenja su depozit i menice korisnika kredita
  • Ukoliko je depozit pravnog lica instrument obezbedjenja obavezna je zaloga na depozitu