Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa

Instrumenti zaštite od promene deviznog kursa
Check Valutni forvard
Check Kvazi forvard

Banka nudi sledeći proizvod u cilju zaštite od rizika promene deviznog kursa

Terminska kupoprodaja deviza - valutni forward

Terminska kupoprodaja deviza (forvard) je transakcija u kojoj su se dve strane sporazumele da će izvršiti kupoprodaju inostrane i domaće valute u dogovorenom danu u budućnosti po unapred ugovorenom kursu (terminski kurs)

Preduslovi:

  • potpisivanje Okvirnog ugovora o kupoprodaju deviza na termin
  • određivanje limita
  • minimalni iznos transakcije je EUR 50.000
  • rok ugovaranja je do 6 meseci


Pokrivena terminska kupoprodaja deviza (kvazi forvard) je transakcija u kojoj su se Banka i klijent sporazumeli da će izvršiti kupoprodaju inostrane i domaće valute pri čemu će klijent izvršiti uplatu dinarske protivvrednosti isti dan kada je transakcija dogovorena a Banka će kupljenu valutu obezbediti na dogovoreni datum u budućnosti.

Preduslovi:

  • minimalni iznos transakcije je EUR 50.000
  • rok ugovaranja je do 12 meseci


Prednosti proizvoda - Terminski ugovor omogućava uvozniku/izvozniku da fiksira devizni kurs koji će se primeniti pri kupoprodaji deviza.  Uvoznik na taj način npr. prilikom kalkulacije cene proizvoda eliminiše rizik promene deviznog kursa, dok izvoznik omogućava sebi tačan uvid u iznos dinarske protivvrednosti koju će ostvariti po osnovu realizovanog posla.