Krediti za podršku privredi u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije i Narodnom Bankom Srbije

01.06.2021.

Komercijalna banka AD Beograd je sa Ministarstvom finansija RS i Narodnom bankom Srbije potpisala Ugovor sa pripadajućim aneksima o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2 i Ugovor sa korišćenjem druge Garantne šeme Vlade RS za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za ove vrste kredita mogu konkurisati preduzetnici i pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i koja su razvrstana u  mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunjavaju uslove definisane Ugovorom o garanciji.

 

Prva Garantna šema Vlade RS

Kriterijumi podobnosti Korisnika kredita:

 1. da je lice sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrovano u Agenciji za privredne registre, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje preduzeće u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 2. da je lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa Zakonom;
 3. da je lice koje nema dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;
 4. da nije na dan 31. decembar 2019. godine bio u teškoćama i da nije u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;
 5. da nije jedinica lokalne samouprave, ni pravno lice u kome Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;
 6. da nije bio u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, niti je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka prema njemu preduzela mere restrukturiranja, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;
 7. da nije privredno društvo nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Službeni glasnik RS”, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19).

Krediti su namenjeni finansiranju likvidnosti i obrtnih sredstava, odobravaju se sa rokom do 36 meseci, uz korišćenje grejs perioda od 9 do 12 meseci.

Maksimalni iznos kredita koji klijent može da dobije je jednak manjem od dva iznosa:

 • 25% prihoda Korisnika iz 2019. godine, prema finansijskim izveštajima koje je dostavio APR-u za statističke svrhe za tu godinu ili
 • iznosu od tri miliona evra, odnosno dinarskoj protivvrednosti preračunato po srednjem kursu važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu.

 

Druga Garantna šema Vlade RS

Kriterijumi podobnosti Korisnika kredita:

 1. da je lice sa sedištem u Republici Srbiji uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koji nije registrovano u Agenciji za privredne registre a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 2. da je lice koje ima pad poslovnih prihoda veći od 20% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini. Ovaj kriterijum se ne odnosi na mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostitelјstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima koji mogu biti korisnici bez obzira na prihod u 2020. godini;
 3. da je lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi kredit ili kredit za refinansiranje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu sa Zakonom;
 4. da nije na dan 31. decembar 2019. godine bio u teškoćama i da nije u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;
 5. da je lice koje nema dospele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;
 6. da nije jedinica lokalne samouprave, ni lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;
 7. da nije bio u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, niti je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka prema njemu preduzela mere restrukturiranja, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;
 8. da nije privredno društvo nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RSˮ, br. 104/09, 99/11 – zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19).

Krediti sa korišćenjem druge Garantne šeme Vlade RS se odobravaju za sledeće namene:

 • finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava,
 • refinansiranje postojećih kredita za likvidnost i obrtna sredstva u portfoliju banke,
 • refinansiranje investicionih kredita u portfoliju banke,

sa rokom otplate do 60 meseci, uz obavezno korišćenje grace perioda od 18 do 24 meseca.

Maksimalni iznos kredita koji klijent može da dobije je jednak manjem od dva iznosa:

 • 30% poslovnih prihoda korisnika kredita iz 2019. godine prema zvaničnim finansijskim izveštajima koje je korisnik kredita dostavio Agenciji za privredne registre za tu godinu ili
 • iznos od EUR 3.000.000,00 odnosno iznosu jednakom dinarskoj protivvrednosti preračunato po srednjem kursu važećem na dan zaklјučenja ugovora o kreditu.

Ukupan iznos kredita koji je odobren na osnovu Prve Garantne šeme i Druge Garantne šeme, ne može biti veći od gore navedenog maksimalnog iznosa kredita.

Ukupan iznos svih kredita u bankarskom sektoru obezbeđenih garancijom prve i druge Garantne šeme po jednom Korisniku ne može biti veći od EUR 3.000.000,00.

Klijenti zainteresovani za kredite iz Prve Garantne šema Vlade RS i Druge Garantne šeme Vlade RS, mogu da se obrate Banci na sledeće e-mail adrese:

U zahtevu je neophodno navesti sledeće podatke: naziv preduzeća ili preduzetnika, matični broj, iznos kredita za koji ste zaniteresovani i Vaš kontakt telefon.