Obaveštenje o dodatnim olakšicama u otplati duga u skladu sa Odlukom i dopunom Odluke NBS

18.03.2021.

Saglasno Odluci o dopuni Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravlјanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, od 13.03.2021. godine, obaveštavamo da je svim dužnicima - fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima omogućeno korišćenje olakšica u vidu reprograma ili refinansiranja obaveza po osnovu kredita, kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja koji su na dan 28.02.2021. godine bili u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz proizvoda na koje se Odluka NBS odnosi. Svim dužnicima koji ispunjavaju navedeni uslov, Banka će dostaviti i individualno obaveštenje. U nastavku je kompletno Obaveštenje o dodatnim olakšicama NBS u otplati duga.

 

Saglasno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 i njenom dopunom (u daljem teksu: Odluka NBS),  Komercijalna banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) će dužnicima - fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: Dužnici) odobravati olakšice u otplati obaveza (kredita, kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po računu) u skladu sa Odlukom NBS na osnovu zahteva Dužnika, ukoliko su ispunjeni svi sledeći uslovi:

 1. Ukoliko dužnik nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno ukoliko može imati poteškoće u izmirivanju svojih obaveza prema Banci usled pandemije COVID-19 ako je ispunjen jedan od uslova:
 • za Dužnika fizičko lice:
  • Dužnik je u docnji dužoj od 30 dana na dan 28.02.2021. godine, za materijalno značajan iznos (iznos preko RSD 1.000) po osnovu bilo koje obaveze prema Banci (kreditu, kreditnoj kartici i/ili dozvoljenom prekoračenju);
  • Dužnik ima status nezaposlenog lica na dan podnošenja zahteva za olakšicu (uz obavezno dostavljanje Banci dokaza preuzetog od Nacionalne službe za zapošljavanje ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje); *
  • Dužnik je u poslednja 3 meseca ostvario prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa (Dužnici koji zaradu ne ostvaraju preko računa u Komercijalnoj banci, dostavljaju promet po računu iz banke u kojoj ostvaraju prijem zarade)* (poslednji zvanično objavljeni podatak dostupan ovde);
  • stepen kreditne zaduženosti prelazi 40%, a dužnik je u poslednja 3 meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15.03.2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog dužnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara (Dužnici koji zaradu ne ostvaraju preko računa u Komercijalnoj banci, dostavljaju promet po računu iz banke u kojoj ostvaraju prijem zarade)*;
  • druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja Dužnika i na mogućnost da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci usled pandemije COVID–19, uz dokumentovanje navedenih činjenica i okolnosti.

*dokaz o nezaposlenosti i promet po računu ukoliko zaradu ne ostvaruju preko Komercijalna banke, pribavljen od Nacionalne službe za zapošljavanje se dostavlja Banci putem redovne pošte (Komercijalna banka a.d. Beograd, ul. Makedonska br. 29 11000 Beograd, sa naznakom – za Odeljenje podrške poslovima sa fizičkim licima ili na mail adresu otplatakreditaFL@kombank.com)  

 • za Dužnika polјoprivrednika, preduzetnika ili privredno društvo:
  • Dužnik je u docnji dužoj od 30 dana na dan 28.02.2021.godine, za materijalno značajan iznos po osnovu bilo koje obaveze prema Banci proistekle iz proizvoda na koje se Odluka NBS primenjuje;
  • Dužnik na dan podnošenja zahteva za olakšicu, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa po računu od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
  • Dužnik je imao prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID19;
  • druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja Dužnika i na mogućnost da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci usled pandemije COVID–19.
 1. ukoliko Dužnik na dan 29.02.2020. godine, kao ni 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza dužem od 90 dana;
 2. ukoliko Dužnik na dan 29.02.2020. godine kao ni 12 meseci pre tog dana nema nijedno potraživanje klasifikovano kao problematično.

 

Banka odobrava olakšice Dužnicima za kreditne proizvode odobrene do stupanja na snagu Odluke NBS odnosno do 15.12.2020. godine, i to:

 • Kredite
 • Kreditne kartice i kartice sa odloženim plaćanjem
 • Dozvoljeno prekoračenje računa

Reprezentativni primer

 

Dužnik može koristiti olakšice za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Vrste i uslovi olakšica koje Banka odobrava dužnicima u skladu sa odlukom NBS:

I Reprogram - promena uslova kredita, uvođenjem grace perioda u trajanju od 6 (šest) meseci u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po kreditu. U toku grace perioda Banka obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grace perioda, a do kraja novog roka otplate kredita, ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta/visinu mesečne obaveze u periodu pre početka primene olakšica.

II Refinansiranje - odobravanje novog kredita Dužniku radi izmirenja obaveza koje Dužnik ima prema Banci po osnovu postojećeg kredita uz obavezan grace period od 6 (šest) meseci. U toku grace perioda Banka obračunava ugovorenu kamatu, a novi ugovoreni rok otplate kredita je definisan na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze dužnika po isteku grace perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta/mesečne obaveze u periodu pre početka primene olakšica.

 

Obaveze po osnovu kreditne kartice i dozvolјenog prekoračenja računa, mogu biti obuhvaćene olakšicama u skladu sa Odlukom NBS na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grace period od 6 (šest) meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama u skladu sa Odlukom NBS na način da im se odobri grace period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grace perioda.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica iz ove Odluke NBS (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) neće biti nepovolјniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

Prilikom podnošenja zahteva, Dužnik se može opredeliti da kamatu obračunatu u grace periodu plaća tokom trajanja grace perioda. Ukoliko se ne opredeli za ovu mogućnost, kamatu iz grace perioda će platiti  po isteku grace perioda uz pripis glavnom dugu.

 

Pripis kamate glavnom dugu u skladu sa Odlukom NBS znači da Banka obračunatu kamatu u toku trajanja grejs perioda pripisuje glavnom dugu po isteku grejs perioda i na tako dobijeni iznos glavnog duga uvećanog za iznos kamate obračunava ugovorenu kamatu.

Tokom primene olakšica iz ove Odluke NBS, Banka obračunatu kamatu za vreme trajanja moratorijuma (moratorijum po Odluci NBS  od 17.03.2020. godine i Odluci NBS od 27.07.2020. godine) ne naplaćuje tokom trajanja grejs perioda, već tu kamatu ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita bez pripisa glavnom dugu i naplaćuje nakon prestanka grace perioda.

Na obaveze dužnika po osnovu kredita odobrenih u okviru Garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz Odluke NBS mogu se primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Olakšice se ne odnose na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. naknade za održavanje računa, provizije za izvršenje transakcija i dr.), naknade po platnim karticama, investicione usluge, brokersko dilerske poslove, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Banka ne naplaćuje naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom NBS, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uklјučujući i troškove za obradu zahteva klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja a koje ne utvrđuje Banka (naknada za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa, troškovi izmene podataka u katastru nepokretnosti…).

Dužnici koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza, mogu podneti Banci zahtev za odobravanje olakšica u skladu Odlukom NBS najkasnije do 30.04.2021. godine.

Zahtev za olakšicu, Dužnik može podneti Banci na sledeće načine i to:

 1. putem elektronskog obrasca dostupnog na sajtu Komercijalne banke a.d. Beograd (elektronski obrazac)
 2. putem redovne pošte dostavljanjem iste na adresu Komercijalna banka a.d. Beograd, ul. Svetog Save br. 14, 11000 Beograd, sa naznakom – Dodatne olakšice po Odluci NBS
 3. pisanim putem popunjavanjem zahteva za primenu olakšicu u otplati, u najbližoj ekspozituri Banke.

Preporučujemo da fizička lica kao primarni kanal za podnošenje zahteva za primenu olakšica u otplati koristite opciju putem elektronskog obrasca na sajtu Komercijalne banke a.d Beograd, a ostale opcije samo izuzetno.

Za informacije u vezi sa podnošenjem zahteva i daljem postupanjem, privredna društva mogu se obratiti nadležnom menadžeru/savetniku za mikro biznis.

U cilju adekvatne identifikacije dužnika za obraćanje dostavljanjem redovne pošte ili popunjavanjem zahteva u najbližoj ekspozituri Banke, potrebno je navesti/dostaviti sve identifikacione podatke i podatke o vrsti plasmana u skladu sa obrascem dostupnim na sledećim linkovima u zavisnosti od tipa klijenata za:

- fizička lica,

- poljoprivrednike  

- pravna lica i preduzetnike

 

Srdačno Vas pozdravljamo i zahvaljujemo na poverenju!

Vaša Komercijalna banka a.d. Beograd