Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Politika korporativnog upravljanja NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) uspostavlja i potvrđuje osnovne principe transparentne prakse korporativnog upravljanja u Banci, organizacionu kulturu nosilaca korporativnog upravljanja, odnosno način delovanja nosilaca, uspostavljanje nadzora nad korporativnim upravljanjem od strane akcionara Banke, kao i informisanje zainteresovanih strana o radu Banke.

Cilj Politike je da uspostavi:

  • pouzdano i odgovorno rukovođenje, koje se bazira na korporativnim vrednostima;
  • efikasni rad organa upravljanja i rukovođenja Bankom koji deluju u najboljem interesu Banke i njenog akcionara, u cilju održavanja i povećanja vrednosti njegovog uloga;
  • odgovarajući nivo transparentnosti u poslovanju Banke, kao i efikasan sistem upravljanja rizicima i sistem internih kontrola.

Ova Politika je pripremljena i usklađena sa Politikom korporativnog upravljanja NLB d.d. i Politikom korporativnog upravljanja NLB Grupe, poštujući Principe i preporuke sadržane u Kodeksu Privredne komore Srbije.  


Politika Korporativno upravljanje NLB Komercijalne banke AD Beograd