Korporativna odgovornost

Za nas ovaj region nije samo tačka na mapi. S obzirom na to da volimo svoj dom, trudimo se da ga unapređujemo i razvijamo za sadašnje i buduće generacije. Zbog toga smo krenuli putem intenzivnog integrisanja održivosti u naše poslovanje. Iznad svega, finansiranjem želimo da ubrzamo tranziciju Evrope u ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika.

Korporativna odgovornost

Smatramo da održivost nije samo slovo na papiru

Važan deo naše misije - pored brige o našim klijentima svojom posvećenošću, znanjem i inovativnim rešenjima - je stvaranje boljeg života, bolje budućnosti za sve nas. Za nas ovaj region nije samo tačka na mapi - ovo je naš dom. Zbog toga smo krenuli putem intenzivnog integrisanja održivosti u naše poslovanje. U najširem smislu, održivost shvatamo kao naše poslovanje usmereno na potrebe ove generacije i istovremeno očuvanje potencijala budućih generacija.

NLB je prva banka u Sloveniji koja je potpisala globalne principe UN-a za odgovorno bankarstvo

Principima UN-a za odgovorno bankarstvo utvrđena je uloga i odgovornost bankarske industrije u oblikovanju održive budućnosti i usklađivanju bankarskog sektora sa ciljevima održivog razvoja UN i Pariskog klimatskog sporazuma iz 2015. godine.

Naš okvir održivosti

NLB Grupa nastoji da u potpunosti integriše elemente korporativne održivosti što dovodi do toga da banka dugoročno donosi vrednost u finansijskom, ekološkom, socijalnom i etičkom smislu. NLB Grupa aktivno doprinosi uravnoteženijem i inkluzivnijem ekonomskom i socijalnom sistemu kroz tri linije delovanja:

Okvir

Održivo poslovanje

Održivo poslovanje odnosi se na upravljanje našim direktnim ESG (ekološkim, socijalnim, upravljačkim) uticajima, obezbeđujući naše etično i efikasno poslovanje. Naš pristup unapređenju održivog poslovanja zasnica se na merenju, upravljanju i izveštavanju o učinku u skladu sa EU NFRD (EU direktiva o nefinansijskom izveštavanju) i UNEP FI (Finansijska inicijativa Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija.).

Okvir

Održivo finansiranje

Održivo finansiranje integriše ESG kriterijume u naše poslovne i investicione odluke obezbeđujući trajnu korist za naše klijente I društvo u celini. Uključivanje praksi održivosti u naše kredite, investicije, proizvode i usluge, najvažniji je način na koji možemo podržati nacionalne i globalne ciljeve održivog razvoja. Štaviše, omogućava nam da upravljamo rizicima po sopstvene finansijske performanse i ostvarujemo dobit od poslovnih prilika nastalih prelaskom na zeleniju, inkluzivniju ekonomiju

Okvir

Korporativna društvena odgovornost

Aktivno doprinosimo širem društveno-ekonomskom razvoju kroz naše aktivnosti društvene odgovornosti sa sveobuhvatnim fokusom na obrazovanje u zajednicama u kojima poslujemo. Pored toga, podržavamo i niz drugih inicijativa kao što su: humanitarne, inicijative u vezi sa kulturnom baštinom, sportom, preduzetništvom, životnom sredinom itd.

Saznajte više

Zalog održivosti NLB Grupe 2025

U potpunosti ćemo uskladiti svoje poslovanje sa UN principima za odgovorno bankarstvo

Principima za odgovorno bankarstvo utvrđena je uloga i odgovornost bankarske industrije u oblikovanju održive budućnosti.

Zalog

Donacije i sponzorstva vršiće se u skladu sa UN SDG

Naše CSR aktivnosti, poput donacija i sponzorstva, realizovaće se u skladu sa ciljevima održivog razvoja UN-a.

Zalog

Posao bez papira zasnivaće se na digitalnim rešenjima

Digitalna rešenja zameniće poslovanje zasnovano na papiru. Na ovaj način ćemo moći direktno da doprinesemo smanjenju svog ugljeničnog otiska.

Zalog

Smanjićemo emisiju ugljenika radom na daljinu

Praksa rada na daljinu će nam omogućiti da manje vozimo do posla i smanjimo korišćenje poslovnih prostora, čime direktno smanjujemo emisiju ugljenika.

Zalog
Zalog

Suzdržavanje od poslovanja vezanog za ugalj i finansiranje nisko-karbonske ekonomije

Smanjićemo svoj ugljenični otisak indirektno, kroz naše aktivnosti kreditiranja i investiranja: uzdržavanje od poslovanja vezanog za ugalj i finansiranje projekata povezanih sa nisko-ugljeničnom ekonomijom.

Zalog

Podižemo svest o održivosti u celoj NLB Grupi

Koliko god smo u mogućnosti, podizaćemo svest o održivosti u celoj NLB Grupi kroz edukativne programe za zaposlene i klijente.

Zalog

Naš pristup upravljanju rizicima biće dodatno unapređen

Naš pristup upravljanju rizicima biće dodatno unapređen integrisanjem procene, praćenja i upravljanja ESG rizicima.

Zalog

Izveštavaćemo o relevantnim ekološkim i socijalnim rizicima i mogućnostima

Otkrivaćemo i izveštavati o metrici i učinku prema ciljevima koji se koriste za procenu i upravljanje relevantnim ekološkim i socijalnim rizicima i mogućnostima gde god da su takve informacije od značaja.

organic

Imate li pitanja o našem pristupu održivosti?

Kontakt: odrzivo.poslovanje@nlbkb.rs