Stambeni krediti sa kombinovanom kamatnom stopom

Prava prilika za dobru odluku

Informativni kalkulator
Check Fiskna kamatna stopa prvih 36 meseci
Check Period otplate do 30 godina
Check Jednostavna procedura

PRIMENA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA.

Poslujući u skladu sa propisima i principima odgovornog bankarstva, NLB Komercijalna banka će do 31. decembra 2024. godine dosledno primenjivati Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima. U skladu sa Odlukom Banka će klijentima dostaviti usklađenu dokumentaciju. Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije. Saznaj više

Planirate kupovinu stana, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju ili dogradnju?

Stambeni krediti NLB Komercijalne banke sa kombinovanom kamatnom stopom omogućavaju fleksibilnost u otplati kredita i izvesnost u prvih 36 meseci uz fiksnu kamatnu stopu.

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatnom stopom u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK

  • Iznos kredita: od 12.000 EUR do 300.000 EUR
  • Učešće: Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti/predmeta i predračuna radova
  • Period otplate kredita: od 96 do 360 meseci
  • Naknada za obradu kredita: 0%
  • Nominalna i efektivna kamatna stopa (godišnja):
    • 4,95% fiksna, prvih 36 meseci, 2,75% + 6M Euribor promenljiva, nakon 36 meseci; EKS od 6,51%

Kupovina prve stambene nepokretnosti

  • Mininalno učešće 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti
  • Iznos kredita od 12.000 EUR do 100.000 EUR
  • Period otplate kredita: od 96 do 240 meseci

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM – KOMBINOVANA KAMATNA STOPA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDITA

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Prvih 36 meseci: 4,95% fiksna

Nakon 36 meseci: 6M EURIBOR + 2,75%, promenljiva

Visina marže od 2,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, ako je ista obračunata, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

PREVREMENA OTPLATA

Do 31.12.2024. bez naknade za prevremenu otplatu
Po isteku ovog perioda:
1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

Zanima me ponuda

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.
Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.
*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Reprezentativni primer

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM – KOMBINOVANA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM
ZARADE/PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

Kupoprodajna vredost nekretnine

EUR 100.000,00

Učešće (min 20%)

EUR 20.000,00

Iznos kredita

EUR 80.000,00

Rok otplate

360 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

RSD indeksiran u EUR

Kriterijumi za indeksiranje

EUR - krediti indeksirani u EUR

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Prvih 36 meseci: 4,95% fiksna

 

Nakon 36 meseci: 6M EURIBOR* + 2,75% promenljiva

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa

Bez naknade

RSD 150,00

Taksa za upis hipoteke

RSD 65.140,00

Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika

RSD 21.600,00

Godišnje osiguranje nepokretnosti

EUR 40,00 (RSD 4.687,68)

Troškovi izdavanja lista nepokretnosti**

EUR 10,00 (RSD 1.171,92)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti

EUR 100,00 (RSD 11.719,21)

Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke (na svake 3 godine)

Max EUR 80,00 (RSD 9.375,37)

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

RSD 100,00

Mesečni anuitet

Prvih 36 meseci: EUR 427,02

Nakon 36 meseci: EUR 508,81

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

EUR 183.000,26

EUR 183.461,06

Efektivna kamatna stopa

6,64%

6,67%

*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.09.2023. godine iznosi 3,934%.

Obračun je izvršen na dan 22.02.2024. godine.

**Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.

 

Dokumentacija

 

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita

Procenite koliko vam je novca potrebno za kupovinu koji želite, a savet možete zatražiti i od svog bankara.

2

Izračunajte ratu kredita

Proverite koja bi bila vaša mesečna obaveza za željeni kredit pomoću našeg kalkulatora.

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Komercijalne Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

3

Zakažite sastanak

Sastanak možete zakazati online.

 

Online zakazivanje

Vrata naših ekspozitura su otvorena za vas.

Lista ekspozitura

Najčešća pitanja

Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom

Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu apliciranja za kredit, niti stariji od 70 godine za stambene kredite osigurane kod NKOSK, odnosno 72 godine za stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK, na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

NLB Komercijalna banka odobrava stambene kredite za izgradnju montažnih kuća, ukoliko je je zemljište u vlasništvu zajmotražioca i isti poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu. Predmet hipoteke mora biti neki drugi objekat.

Ne može. Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću