Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju vlasnici tekućih računa koji ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu zarade ili penzije.

Posle prve uplate zarade ili penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu. Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 12 meseci, odnosno do 36 meseci za korisnike set tekućih računa, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu zarade/penzije uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru kreditne sposobnosti Klijenta, internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.

Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 31,75% na godišnjem nivou, odnosno 28,75% na godišnjem nivou za korisnike Aktiv i Premium seta tekućih računa i 27,75% na godišnjem nivou za korisnike Klasik seta tekućih računa. Nominalna kreditna kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje je fiksna i obračunava se uz primenu konformne metode.

U obračun efektivne kamatne stope uključuju se, pored nominalne kamatne stope, i troškovi koje klijent plaća u momentu podnošenja zahteva, kao fiksni i to:

  • 246 dinara za povlačenje Izveštaja kreditnog biroa, saglasno tarifi Udruženja banaka Srbije
  • 50 dinara na ime meničnog blanketa, saglasno tarifi Narodne banke Srbije.

Obračun efektivne kamatne stope dat je kroz reprezentativni primer.

Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje. 

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je promenljiva i iznosi 40.p.p. na godišnjem nivou uvećanih za stopu rasta potrošačkih cena na godišnjem nivou, pri čemu se usklađivanje sa stopom rasta potrošačkih cena vrši dva puta godišnje i to svakog 01.03. na osnovu stope rasta potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini i 01.09. na osnovu stope rasta potrošačkih cena za period od 30.06. prethodne godine do 30.06. tekuće godine. Od 01.03.2023. godine visina kamatne stope iznosi 55,10 % i ista će biti u primeni od 01.03.2023. godine do 01.09.2023. godine. Od 01.09.2023. godine visina kamatne stope iznosi 53,70 % i ista će biti u primeni od 01.09.2023. godine do 01.03.2024. godine.

Zainteresovani ste za dozvoljeno prekoračenje?
Popunite kontakt formu i očekujte poziv našeg savetnika
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO OSNOVNOM TEKUĆEM RAČUNU

USLOVI

Redovan priliv po osnovu zarade/penzije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

ROK OTPLATE

Do 12 meseci

OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Na dan isteka

KAMATNA STOPA

31,75% na godišnjem nivou, fiksna

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Menica/Menično ovlašćenje

RSD 50,00

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

 

Preuzmite reprezentativne primere

Dokumentacija

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

VALUTA KREDITA

RSD

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 36 meseca

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

KAMATNA STOPA

27,75% godišnje, fiksna

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

MENICA

50,00 RSD

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

VALUTA KREDITA

RSD

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 36 meseca

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

KAMATNA STOPA

28,75% godišnje, fiksna

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

MENICA

50,00 RSD

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

VRSTA KREDITA

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

VALUTA KREDITA

RSD

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

Nema kriterijuma za indeksiranje

IZNOS KREDITA

Maksimalno u visini prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

PERIOD NA KOJI SE KREDIT ODOBRAVA

Do 36 meseca

UČEŠĆE/DEPOZIT

/

KAMATNA STOPA

28,75% godišnje, fiksna

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

246,00 RSD

MENICA

50,00 RSD

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija