Check Elektronski servisi
Check Povoljniji kurs za kupovinu deviza
Check Devizni račun

Saglasno Odluci Narodne banke Srbije o platnom računu sa osnovnim uslugama koja se primenjuje od 19.08.2022. godine, NLB Komercijalna banka od navedenog datuma klijentima nudi mogućnost otvaranja i vođenja platnog računa sa osnovnim uslugama.

Mesečna naknada za vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama koji je imao promene u prethodna tri meseca iznosi 150,00 dinara.

Navedenom osnovnom naknadom obuhvaćeno je korišćenje sledećih servisa Banke:

 • otvaranje, vodjenje i gašenje dinarskog platnog računa
 • uplate gotovog novca na račun i podizanje gotovine na šalteru, bankomatima i drugim sličnim uređajima Banke
 • izvršavanje platnih transakcija direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, putem interneta, transferom odobrenja uključujući trajni nalog
 • neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima
 • uspostavljanje i korišćenje usluga mobilnog i elektronskog bankarstva
 • izdavanje i korišćenje debitne platne kartice
 • slanje besplatnih obaveštenja u vezi sa transakcijama (osim za notifikacije putem SMS poruke koje podležu naplati naknade u visini stvarnih troškova).

Klijent ima mogućnost da platni račun sa osnovnim uslugama nadogradi sledećim dodatnim uslugama*:

 • izdavanje i korišćenje kreditne kartice (mogućnost korišćenja ukoliko klijent ispunjava uslove odobrenja ovog kreditnog proizvoda)
 • dozvoljeno prekoračenje (mogućnost korišćenja ukoliko klijent ispunjava uslove odobrenja ovog kreditnog proizvoda)
 • izdavanje čekova (mogućnost korišćenja ukoliko klijent ispunjava uslove odobrenja ovog proizvoda)
 • otvaranje i vođenje deviznog platnog računa

* Ograničena je visina naknade za dodatnu uslugu na maksimalno 50% razlike između osnovnog i sledećeg paketa ako je u paketu usluga besplatna.

* U slučaju korišćenja više od jedne dodatne usluge visina naknade za održavanje računa ne može biti veća od 80% naknade paketa gde su ove usluge deo paketa.

Gašenje platnog računa sa osnovnim ili dodatnim uslugama je besplatno.

 

Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju

1. Za zaposlene
Potvrda poslodavca ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom i važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE POTVRDU
PREUZMITE KYC Upitnik

2. Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (lične uplate I dr.)
Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

3. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Aktiv tekući račun
Važeći identifikacioni dokument

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO OSNOVNOM TEKUĆEM RAČUNU

USLOVI

Redovan priliv po osnovu zarade/penzije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

ROK OTPLATE

Do 12 meseci

OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Na dan isteka

KAMATNA STOPA

31,75% na godišnjem nivou, fiksna

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Menica

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

MENICA

RSD 50,00

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

 

Start tekući račun je posebno kreiran u skladu sa potrebama mladih, starosti od 18 do 27 godina. Korisnicima Start tekućeg računa omogućeno je da uživaju u proizvodima i uslugama NLB Komercijalne banke bez troškova mesečnog održavanja.

Start tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. U trenutku apliciranja, klijent treba da ima manje od 27 godina. Procedura za otvaranje Start tekućeg računa je krajnje jednostavna i potreban je samo važeći identifikacioni dokument.

 • Elektronski servisi (Mobilno bankarstvo, Elektronsko bankrstvo, SMS servis)
 • Platne kartice (Debitna kartica, Prepaid kartica)
 • Devizni račun
 • Bez naknade za mesečno održavanje
 • Povoljniji kurs za kupovinu deviza

Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju 

 1. Za mlade bez postojećeg tekućeg računa u Banci

Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

 1. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Start tekući račun

Važeći identifikacioni dokument

Detaljnije

Usluge i proizvodi u sastavu Start tekućeg računa su:

Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi beskamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD, CHF i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

Debitna kartica

DinaCard Klasik debitna kartica i po zahtevu klijenta Visa Pay Way

Elektronski servisi - NLB eKlik, NLB mKlik, SMS Servis, NLB digiKeš, NLB digiCentar, NLB Pay

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Start tekućeg računa imaju mogućnost kupoprodaje evra preko NLB eKliki NLB mKlik po izuzetno povoljnom kursu. Dnevni limit kupovine/prodaje je 3.000 evra, a mesečni 50.000 evra.

Pre-paid kartica

Pre-paid Visa debitna kartica – bez naknade za izdavanje 

Klasik tekući račun je namenjen samo penzionerima. Klasik tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Procedura za otvaranje Kombank Klasik tekućeg računa je krajnje jednostavna i potreban je samo važeći identifikacioni dokument. Mesečna naknada iznosi 260,00 dinara.

Dodatne privilegije koje dobijaš uz Klasik set:

 • Devizni račun
 • Elektronski servisi
 • Povoljniji kurs za kupovinu deviza
 • Čekovi

Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju 

 1. Za penzionere bez tekućeg računa u Banci

Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

 1. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Klasik tekući račun

Važeći identifikacioni dokument

Detaljnije

Usluge i proizvodi u sastavu Klasik tekućeg računa su:

 • Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD, CHF i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd omogućila je vlasnicima Aktiv, Klasik i Premijum set tekućeg računa benefit u vidu osiguranja pomoći na putu osiguravača Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Trošak godišnje premije osiguranja snosi Banka kao ugovarač osiguranja.

Osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije za vozila koja imaju važeću registraciju u Republici Srbiji, a osiguravajuće pokriće obuhvata:

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne popravke, u slučaju manjeg kvara na vozilu, koje nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju, kojim upravlja ili u kome se nalazi vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik, isključivo ukoliko se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60min, maksimalno do 50€.

Manjim kvarom se smatra: ispražnjen penumatik, manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi.(npr.ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu za hlađenje, pregoreli osigurači).

ili

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne vuče vozila, maksimalno do 50km, ako vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju. Vuča vozila se obezbeđuje do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju ili do prebivališta vlasnika set tekućeg računa, ako on tako zahteva (kilometraža se računa od trenutka preuzimanja vozila)

Vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik ima pravo na korišćenje samo jedne od navedenih usluga jednom u periodu osiguravajućeg pokrića.

Osiguravajuće pokriće važi godinu dana od dana početka osiguravajućeg pokrića i produžava se automatski za sve vlasnike set tekućih računa koji zadovolje uslov aktivnosti po tekućem računu u sastavu seta. U ovom smislu aktivnim vlasnicima će se smatrati oni vlasnici koji su imali minimum jednu uplatnu ili isplatnu promenu po predmetnom tekućem računu.

Svi korisnici ovog osiguranja dobijaju karticu osiguranja pomoći na putu kao dokument informativnog karaktera koji u slučaju nastanka štete pruža instrukcije za prijavu iste i to pozivom na broj Centra za pomoć na putu na telefon +381 11 3636 100 koji je dostupan 24/7 svakog dana u nedelji.

Prilikom kontakta sa predstavnikom Centra za pomoć na putu potrebno je navesti:

 • identifikacione podatke
 • tačnu lokaciju na kojoj je neophodno organizovati uslugu
 • kontakt telefon
 • vrstu pomoći koja je neophodna

i dalje slediti sva uputstva od Centra za pomoć na putu osiguranicima da bi pomoć bila brza i efikasna.

Detaljnije uslove osiguranja možete pogledati ovde 

 • Dozvoljeno prekoračenje

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu penzije. Posle prve uplate penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, koji se može preuzeti iz dela Dokumentacija.

Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 36 meseci, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu penzije uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.

Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je fiksna i iznosi 29% na godišnjem nivou.

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA – KLASIK SET

USLOVI

Redovan priliv po osnovu zarade/penzije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

ROK OTPLATE

Do 36 meseci

OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Na dan isteka

KAMATNA STOPA

27,75% na godišnjem nivou, fiksna

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Menica

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

MENICA

RSD 50,00

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

 

Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza:

Korisnici Klasik Seta imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank po izuzetno povoljnom kursu. Dnevni limit kupovine/prodaje je 3.000 evra, a mesečni 50.000 evra.

Kreditne i kartice sa odloženim plaćanjem: DinaCard kreditna kartica ili Dina DIS kartica sa odloženim plaćanjem – jedna od navedenih kartica, po izboru klijenta, može biti u setu, bez naknade za godišnju članarinu

 • Dina DIS kartica

DINACARD CO-BRANDING

ODLOŽENO PLAĆANJE 90 DANA

IZNOS MESEČNOG LIMITA PO KARTICI

RSD 20.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA LIMIT

RSD

MODEL OTPLATE

 svaka transakcija odloženo na 90 dana

IZNOS TRANSAKCIJE

RSD 20.000,00

NOMINALNA KAMATNA STOPA

14,17%

NA GODIŠNJEM NIVOU

ČLANARINA

RSD  0,00

IZNOS I BROJ RATA

 1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana

UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI SA KAMATOM

RSD 20.240,00

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

10,37%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

 • Čekovi - Usluga izdavanja čekova po Klasik set tekućim računima je besplatana.

Aktiv tekući račun namenjen je zaposlenima sa redovnim mesečnim primanjima, kao i ostalim fizičkim licima koji žele da postanu klijenti NLB Komercijalne banke odnosno korisnici Aktiv tekućeg računa. Osim standardnih proizvoda i usluga, potrudili smo se da ponudu proširimo i uskladimo sa svakodnevnim potrebama klijenata. Svi postojeći korisnici tekućeg računa NLB Komercijalne banke kao i ostalih proizvoda Banke mogu postati korisnici Aktiv tekućeg računa. Mesečna naknada za vođenje Aktiv tekućeg računa je 410,00 dinara.

Dodatne privilegije koje dobijate uz Aktiv Set:

 • Devizni račun
 • Elektronski servisi (NLB eKlik, NLB mKlik, SMS Servis, NLB digiKeš, NLB digiCentar, NLB Pay)
 • Povoljniji kurs za kupovinu deviza
 • Kreditne kartice

Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju

1. Za zaposlene
Potvrda poslodavca ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom i važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE POTVRDU
PREUZMITE KYC Upitnik

2. Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (lične uplate I dr.)
Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

3. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Aktiv tekući račun
Važeći identifikacioni dokument

Detaljnije

 Usluge i proizvodi u sastavu Kombank Aktiv tekućeg računa su:

 • Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi bekamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD, CHF i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 • Debitna kartica
 • Elektronski servisi - NLB eKlik, NLB mKlik, SMS Servis, NLB digiKeš, NLB digiCentar, NLB Pay

Osiguranje pomoći na putu

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd omogućila je vlasnicima Aktiv, Klasik i Premijum set tekućeg računa benefit u vidu osiguranja pomoći na putu osiguravača Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. Trošak godišnje premije osiguranja snosi Banka kao ugovarač osiguranja. Osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije za vozila koja imaju važeću registraciju u Republici Srbiji, a osiguravajuće pokriće obuhvata:

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne popravke, u slučaju manjeg kvara na vozilu, koje nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju, kojim upravlja ili u kome se nalazi vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik, isključivo ukoliko se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60min, maksimalno do 50€.

Manjim kvarom se smatra: ispražnjen penumatik, manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi.(npr.ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu za hlađenje, pregoreli osigurači).

ili

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne vuče vozila, maksimalno do 50km, ako vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju. Vuča vozila se obezbeđuje do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju ili do prebivališta vlasnika set tekućeg računa, ako on tako zahteva (kilometraža se računa od trenutka preuzimanja vozila)

Vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik ima pravo na korišćenje samo jedne od navedenih usluga jednom u periodu osiguravajućeg pokrića.

Osiguravajuće pokriće važi godinu dana od dana početka osiguravajućeg pokrića i produžava se automatski za sve vlasnike set tekućih računa koji zadovolje uslov aktivnosti po tekućem računu u sastavu seta. U ovom smislu aktivnim vlasnicima će se smatrati oni vlasnici koji su imali minimum jednu uplatnu ili isplatnu promenu po predmetnom tekućem računu.

Svi korisnici ovog osiguranja dobijaju karticu osiguranja pomoći na putu kao dokument informativnog karaktera koji u slučaju nastanka štete pruža instrukcije za prijavu iste i to pozivom na broj Centra za pomoć na putu na telefon +381 11 3636 100 koji je dostupan 24/7 svakog dana u nedelji.

Prilikom kontakta sa predstavnikom Centra za pomoć na putu potrebno je navesti:

 • identifikacione podatke
 • tačnu lokaciju na kojoj je neophodno organizovati uslugu
 • kontakt telefon
 • vrstu pomoći koja je neophodna

i dalje slediti sva uputstva od Centra za pomoć na putu osiguranicima da bi pomoć bila brza i efikasna.

Detaljnije uslove osiguranja možete pogledati ovde.

 

 • Dozvoljeno prekoračenje

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu penzije. Posle prve uplate penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, koji se može preuzeti iz dela Dokumentacija.

 Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 36 meseci, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu zarade/penzije uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.

Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je fiksna i iznosi 29% na godišnjem nivou.

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA – AKTIV SET

USLOVI

Redovan priliv po osnovu zarade/penzije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

ROK OTPLATE

Do 36 meseci

OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Na dan isteka

KAMATNA STOPA

28,75% na godišnjem nivou, fiksna

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Menica

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

MENICA

RSD 50,00

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

 • Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Aktiv tekućeg računa imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po izuzetno povoljnom kursu. Dnevni limit kupovine/prodaje je 3.000 evra, a mesečni 50.000 evra.

 

Premijum tekući račun je posebno kreiran u cilju zadovoljenja potreba klijenata, koji koristite najveći broj pogodnosti premijum segmenta. U okviru Premijum tekućeg računa mogu se koristiti inovativni bankarski proizvodi i usluge, kao i niz dodatnih pogodnosti.

Premijum tekući račun otvara se i vodi u dinarima bez dodatne indeksacije. Mesečna naknada za vođenje Kombank Premijum tekućeg računa je 750,00 dinara.

Dodatne privilegije koje dobijate uz kombank Premijum:

 • Devizni račun
 • Elektronski servisi (NLB eKlik, NLB mKlik, SMS Servis, NLB digiKeš, NLB digiCentar, NLB Pay)
 • Povoljniji kurs za kupovinu deviza
 • Čekovi
 • NLB Trader

Jednostavna procedura uz minimalnu dokumentaciju

 1. Za zaposlene

Potvrda poslodavca ili Ugovor o isplati zarada poslodavca sa Bankom i važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE POTVRDU
PREUZMITE KYC Upitnik

 1. Za lica koja ostvaruju prilive po nekom drugom osnovu (lične uplate i dr.)

Važeći identifikacioni dokument

PREUZMITE KYC Upitnik

 1. Za uključivanje postojećeg tekućeg računa u Kombank Premijum tekući račun

Važeći identifikacioni dokument

Detaljnije

 • Devizni račun

Devizni račun se otvara uz važeći identifikacioni dokument. Račun se vodi beskamatno i mogu se polagati valute: EUR, AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, RUB, SEK, GBP, USD, CHF i CNY. Pored ličnih uplata, devizni račun može se koristiti za prilive kako iz inostranstva (loro doznake i ino čekove), tako i iz zemlje (po osnovu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zakupa stana ili poslovnog prostora i drugo), za korišćenje platnih kartica i dr.

 • Debitna kartica - MasterCard Gold Contactless 
 • Elektronski servisi - NLB eKlik, SMS Servis, NLB digiKeš, NLB digiCentar, NLB Pay
 • Osiguranje pomoći na putu

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd omogućila je vlasnicima Aktiv, Klasik i Premijum set tekućeg računa benefit u vidu osiguranja pomoći na putu osiguravača Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Trošak godišnje premije osiguranja snosi Banka kao ugovarač osiguranja. Osiguranje važi na teritoriji Republike Srbije za vozila koja imaju važeću registraciju u Republici Srbiji, a osiguravajuće pokriće obuhvata:

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne popravke, u slučaju manjeg kvara na vozilu, koje nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju, kojim upravlja ili u kome se nalazi vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik, isključivo ukoliko se vozilo može popraviti na licu mesta u roku od 60min, maksimalno do 50€.

Manjim kvarom se smatra: ispražnjen penumatik, manji mehanički, električni ili elektronski kvarovi.(npr.ispražnjen akumulator, pokidan remen, manji kvarovi na sistemu za hlađenje, pregoreli osigurači).

ili

 • Asistenciju i pokriće troškova jedne vuče vozila, maksimalno do 50km, ako vozilo nije u voznom stanju ili je nepodobno za dalju sigurnu vožnju. Vuča vozila se obezbeđuje do najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju ili do prebivališta vlasnika set tekućeg računa, ako on tako zahteva (kilometraža se računa od trenutka preuzimanja vozila)

Vlasnik set tekućeg računa kao osiguranik ima pravo na korišćenje samo jedne od navedenih usluga jednom u periodu osiguravajućeg pokrića.

Osiguravajuće pokriće važi godinu dana od dana početka osiguravajućeg pokrića i produžava se automatski za sve vlasnike set tekućih računa koji zadovolje uslov aktivnosti po tekućem računu u sastavu seta. U ovom smislu aktivnim vlasnicima će se smatrati oni vlasnici koji su imali minimum jednu uplatnu ili isplatnu promenu po predmetnom tekućem računu.

Svi korisnici ovog osiguranja dobijaju karticu osiguranja pomoći na putu kao dokument informativnog karaktera koji u slučaju nastanka štete pruža instrukcije za prijavu iste i to pozivom na broj Centra za pomoć na putu na telefon +381 11 3636 100 koji je dostupan 24/7 svakog dana u nedelji.

Prilikom kontakta sa predstavnikom Centra za pomoć na putu potrebno je navesti:

 • identifikacione podatke
 • tačnu lokaciju na kojoj je neophodno organizovati uslugu
 • kontakt telefon
 • vrstu pomoći koja je neophodna

i dalje slediti sva uputstva od Centra za pomoć na putu osiguranicima da bi pomoć bila brza i efikasna.

Detaljnije uslove osiguranja možete pogledati ovde

 • Dozvoljeno prekoračenje

Pravo na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu imaju klijenti koja ostvaruju redovan mesečni priliv po osnovu penzije. Posle prve uplate penzije, klijent može podneti zahtev za odobravanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, koji se može preuzeti iz dela Dokumentacija.

 Za odobravanje dozvoljenog prekoračenja Banka ne naplaćuje naknadu. Dozvoljeno prekoračenje se odobrava na rok do 36 meseci, a maksimalno do visine prosečnog mesečnog priliva po osnovu zarade uvećanog za 50%, uz prethodnu proveru internog rejtinga/urednosti tekućeg računa i Izveštaja Kreditnog biroa.

Ukoliko klijent poslovanjem po tekućem računu dovede isti u minusno stanje iznad iznosa odobrenog prekoračenja ili ukoliko ne izmiri minusni saldo po računu po isteku roka dozvoljenog prekoračenja, dužan je da plati Banci ugovorenu kamatnu stopu za nedozvoljeno prekoračenje.

Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje je fiksna i iznosi 29% na godišnjem nivou.

Uslovi odobrenja dozvoljenog prekoračenja

ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA – PREMIJUM SET

USLOVI

Redovan priliv po osnovu zarade/penzije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dozvoljeno prekoračenje

IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50%

ROK OTPLATE

Do 36 meseci

OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA

Na dan isteka

KAMATNA STOPA

28,75% na godišnjem nivou, fiksna

SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Menica

TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE:

MENICA

RSD 50,00

IZVEŠTAJ KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

Preuzmite reprezentativni primer

Dokumentacija

 

 • Povoljniji kurs za kupoprodaju deviza

Korisnici Premijum Seta imaju mogućnost kupoprodaje evra preko eBank i mBank po izuzetno povoljnom kursu. Dnevni limit kupovine/prodaje je 3.000 evra, a mesečni 50.000 evra.

 • Kreditne kartice:
  • Visa Revolving kreditna kartica  ili Mastercard Installment kreditna kartica - bez naknade za godišnju članarinu
  • Visa Gold Revolving kreditna kartica i putno zdravstveno osiguranje - bez naknade za godišnju članarinu
 • Čekovi - Usluga izdavanja čekova po Premijum set tekućem računu je besplatna.
 • NLB eKlik/NLB mKlik - Izdavanje naloga za bezgotovinski prenos novčanih sredstava putem elektronskog i mobilnog bankarstva za korisnike Premijum set tekućeg računa je besplatno

 Ostale usluge

 • NLB Trader aplikacija za trgovanje hartijama od vrednosti.

Opredelite se za paket račun po Vašoj meri
Popunite kontakt formu i očekujete poziv našeg agenta
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Referentne vrednosti

Kako do tekućeg računa?

1

Šta vam je potrebno?

Potreban vam je važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš)

2

Gde možete da otvorite račun?

Račun možete otvoriti u svim ekspoziturama NLB Komercijalne banke

Mapa ekspozitura

ili

Podnesite zahtev online