Devizna štednja

Podnesi zahtev
Check Besplatno otvaranje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

Postanite i vi jedan od zadovoljnih klijenata NLB Komercijalne banke! Otvorite devizni račun u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima! NLB Komercijalna banka nudi izuzetno povoljne kamatne stope na deviznu štednju. Otvaranje deviznog računa Banka vrši na vaš zahtev, besplatno, u svim ekspoziturama Banke, uz prezentaciju važećeg identifikacionog dokumenta.

 

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

 

Svoja devizna sredstva na oročenu deviznu štednju možete oročiti u valutama EUR i USD na periode 12,24 i 36 meseci po uslovima iz redovne ponude Banke.

 

Za oročavanje deviznih sredstava Banka je ustanovila minimalni iznos 100 EUR ili protivvrednost u drugim valutama. 
Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.
Oročeni štedni ulozi po isteku inicijalnog roka se automatski prenose na devizni račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira.
U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

 

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po redovnim uslovima u zavisnosti od roka za valute EUR i USD od 15.03.2021.

ROK

Kamatne stope na
godišnjem nivou

EUR

USD

12 MESECI

NKS

0,10%

0,10%

EKS

0,08%

0,08%

24 MESECA

NKS

0,15%

0,15%

EKS

0,13%

0,13%

36 MESECI

NKS

0,20%

0,20%

EKS

0,17%

0,17%

Reprezentativni primer od 15.03.2021.

 

Dodatne uplate na postojeće račune cvrčak štednje

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite cvrčak štednje otvorene zaključno sa 14.03.2021. godine u zavisnosti od roka za valute EUR i USD od 28.02.2022.

ROK

Kamatne stope na godišnjem nivou

EUR

USD

Cvrčak 12 MESECI
dodatne uplate

NKS

0,10%

0,10%

EKS

0,08%

0,08%

Cvrčak 24 MESECA
dodatne uplate

NKS

0,15%

0,15%

EKS

0,13%

0,13%

Cvrčak 36 MESECI
dodatne uplate

NKS

0,20%

0,20%

EKS

0,17%

0,17%

DO PUNOLETSTVA*

NKS

0,20%

0,20%

EKS

0,17%

0,17%

*Efektivna kamatna stopa za Cvrčak štednju do punoletstva je data za maksimalan broj dana do punoletstva, odnosno za dospeće na rok od 18 godina

Reprezentativni primer od 28.02.2022.

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Referentne vrednosti