Putno zdravstveno osiguranje

Prava prilika za novu avanturu

Putno zdravstveno osiguranje
Check Sigurnost na putovanju
Check Jednostavan proces ugovaranja
Check Polisa na vašem mejlu u kratkom roku

Na putovanju nas često oduševe neplanirani momenti tokom kojih imamo prilike da osetimo duh mesta na koje putujemo. Za sve koji žele da iskuse sve što im odredište pruža, znajući da su obezbeđeni u slučaju nepredviđenih zdravstvenih situacija tokom putovanja, predstavljamo polisu putno zdravstvenog osiguranja.

Polisa obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obezbeđen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Ko može da zaključi polisu putnog zdravstvenog osiguranja?

Polisu mogu zaključiti lica koja su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Osiguranje se može zaključiti kao:

 • individualno;
 • porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti);
 • multi putno osiguranje - putno osiguranje sa više ulazaka i izlazaka iz zemlje.

Šta polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva?

Polisa može biti zaključena sa različitim nivoima osiguravajućeg pokrića. U zavisnosti od izabranog paketa (BASIC, STANDARD ILI PREMIUM), putno zdravstveno osiguranje pokriva:

 • medicinsku asistenciju;
 • pravnu asistenciju;
 • pokriće za slučaj gubitka prtljaga;
 • pokriće troškova u slučaju prevremenog prekida aranžmana;
 • organizaciju i pokriće troškova pomoći na putu.

Prilikom zaključenja osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pored osnovnog pokrića mogu se ugovoriti sledeća dodatna pokrića:

 • pokriće za Covid-19;
 • osiguranje sportskih rizika;
 • obavljanje građevinskih poslova.

Kada se plaća i od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja plaća se prilikom preuzimanja polise osiguranja unapred i u celosti u ekspozituri Banke i ista zavisi od:

 • teritorijalnog pokrića (geografsko područje na kome se pruža osiguravajuće pokriće);
 • visine sume osiguranja;
 • trajanja osiguranja;
 • ugovorenog paketa osiguranja;
 • vrste putovanje (individualno, porodično, više ulazaka/izlazaka);
 • godina starosti osiguranog lica (pristupne starosti).

Kako postupiti u slučaju nastanka nezgode/povrede/bolesti?

Potrebno je da kontaktirate Asistentsku kompaniju TBS Team 24 koji će vam dati sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.

Sve troškove koji su u skladu sa ugovorenim osiguravajućim pokrićem snosi osiguravač Sava osiguranje, a isti se refundiraju nakon povratka u zemlju, uz sačuvane račune i medicinsku dokumentaciju.

 

Spisak ekspozitura u kojima je moguće realizovati osiguranje
bankoosiguranje-sava