Stanarina stalno raste a prostora je sve manje?
Ipak, rešenje je tu. 

Iskoristi pravu priliku da živiš po svom uz naš stambeni kredit.

Prvih 200 mladih koji podnesu zahtev za kredit i realizuju ga u periodu trajanja akcije očekuje poklon za useljenje u vrednosti 30.000 dinara.

Upoznaj se sa ponudom stambenih kredita:

  • Period otplate do 30 godina
  • Modeli stambenih kredita sa osiguranjem kod NKOSK kao i bez osiguranja
  • Brza i jednostavna procedura 

Akcijska ponuda važi za:

  • Klijente mlađe od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit

Trajanje akcije:

  • Period za podnošenje zahteva za kredit od 01.11.2022. do 15.12.2022.
  • Rok za realizaciju kredita do 15.02.2023.
Kalkulator za stambene kredite
12.000 EUR
300.000 EUR
96 meseci
360 meseci
Kalkulacija je informativnog karaktera
Želite da vas kontaktiramo? Molimo vas da popunite kontakt formu
 
obavezno polje
obavezno polje
+381
obavezno polje
obavezno polje
obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

Vrsta klijenta

Klijenti banke

Iznos kredita

od EUR 12.000 do EUR 300.000

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR-srednji kurs NBS

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

Od 2,89% do 3,49% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,89% do 3,49% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

Usklađivanje kamatne stope

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

Rok otplate

Od 8 do 30 godina

Naknada banke za obradu zahteva

Bez naknade

Naknada banke za refinansiranje kredita drugih banaka

Bez naknade

Jednokratna naknada u korist NKOSK

EUR 30,00

Premija osiguranja kod NKOSK*

Od 1,50% do 2,50% od iznosa kredita

Obezbeđenje kredita

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

Otplata kredita

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

Učešće

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Prevremena otplata

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

 

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

Vrsta klijenta

Klijenti banke

Iznos kredita

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR-srednji kurs NBS

Rok otplate

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

od 2,95% do 3,55% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,95% do 3,55% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre 31.05. i 30.11.

Usklađivanje kamatne stope

Usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, 31.05. i 30.11.

Naknada banke za obradu zahteva

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

Otplata kredita

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

Učešće

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

Prevremena otplata

Kupovina nepokretnosti 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

  1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
  2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
  3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
  4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija kredita osiguranih kod NKOSK

Dokumentacija kredita neosiguranih kod NKOSK

 

Pogledajte uslove i pravila za učešće

Uslovi i pravila za učešće