Devizni poslovi

Devizni poslovi

Brzo i jednostavno za vas NLB Komercijalna banka obavlja sve vrsta deviznih poslova.

Brzo i jednostavno....šaljite i primajte novac iz inostranstva!

Zahvaljujući najvećoj mreži ekspozitura i razvijenoj korespodentskoj mreži u inostranstvu NLB Komercijalna banka vam nudi brz i kvalitetan transfer novca u zemlji i inostranstvu preko deviznih računa klijenata Banke. 

Ukoliko želite da primite sredstva na svoj devizni račun, ili ista pošaljete u zemlju ili inostranstvo, potrebno je da se obratite najbližoj ekspozituri Banke gde će vam zaposleni pružiti neophodne informacije o proceduri transfera, potrebnoj dokumentaciji i tarifama naknada.Prilivi sredstava iz inostranstva 

Prilivi sredstava iz inostranstva (loro doznake) mogu se vršiti iz svih zemalja sveta. Da biste primili sredstva iz inostranstva potrebno je da imate otvoren devizni račun u NLB Komercijalnoj banci i da pošiljaocu sredstava dostavite Instrukciju za priliv, koju možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri Banke ili sami generisati klikom na link ovde. Instrukcija sadrži sve neophodne podatke vezane za vaš devizni račun i omogućava inostranoj banci da pravilno usmeri sredstva. Primljena sredstva možete, prema vašoj želji, ostaviti na računu, podići sa istog ili preneti na oročenu štednju.
U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije iznos priliva na devizni račun nije limitiran, ali je u pojedinim slučajevima potrebno da se klijent pismeno izjasni o osnovu priliva sredstava i priloži neophodnu dokumentaciju. Za prilive za koje je potrebno izjašnjenje o osnovu i dodatna dokumentacija, zaposleni Banke će vas u roku od 24 sata kontaktirati i pružiti sve neophodne informacije.

 


Prilivi sredstava iz inostranstva podležu naplati naknade za obradu priliva u skladu sa važećom Tarifom naknada Banke, koja iznosi:

Loro doznake (servis za prilive u devizama)

Prijem novčanih sredstava na devizni platni račun u EUR i drugim valutama (iz inostranstva i Republike Srbije)

0,35%
min RSD 300,00
max RSD 40.000,00

po osnovu: zarade(osnov 600) za službeni put (osnov 340)

bez naknade

Po osnovu ino penzija (osnov 800)

penzije iz Republike Slovenije

0,30% min RSD 150,00

penzije iz Republike Nemačke              

0,23%

ostale ino penzije

0,35% min RSD 150,00

Prilivi preko banaka članica NLB Grupe u EUR i drugim valutama

bez naknade


  
Odlivi sredstava ka inostranstvu 

Pošaljite novac na bilo koju destinaciju u inostranstvu! 
Slanje novca u inostranstvo putem nostro doznake vrši se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim Odlukama a po osnovu poklona, pomoći, nasledstva, rente, iseljenja u inostranstvo, plaćanja roba i usluga, ličnog transfera i sl. Zahtev za transfer sredstava klijent podnosi Banci u pisanoj formi na obrascu Nalog za doznaku-izdavanje čeka (preuzmite obrazac klikom na link ovde / uputstvo / prilog-IBAN countries).

Fizička lica rezidenti, u pojedinim slučajevima prenosa i plaćanja ka inostranstvu, Banci podnose dodatnu dokumentaciju koja je propisana zakonskom regulativom (na pr. Ugovor o poklonu, Rešenje o nasleđivanju, dokaz o iseljenju, fakturu, dokaz o dvojnom državljanstvu, boravišnu ili radnu vizu i sl.). 

Fizička lica nerezidenti, prenos sredstava na račun u inostranstvo vrše slobodno, uz podnošenje Potvrde o izmirenim poreskim obavezama prema Republici Srbiji. Ukoliko se radi o plaćanju ka inostranstvu, potrebno je priložiti dokumentaciju vezanu za konkretno plaćanje (ugovor, faktura i ostalo).

Banka smatra platni nalog izvršenim kada je iznos platne transakcije po platnom nalogu korisnika odobren do prve banke koja učestvuje u posredovanju ili izvršavanju platnog naloga.

Banka ne odgovara za postupanje i izvršenje pružaoca platnih usluga sa sedištem u trećim zemljama, odnosno za postupanje inobanaka kao pružalaca platnih usluga koje učestvuju u međunarodnoj platnoj transakciji.

Platne transakcije međunarodnog plaćanja su podložne nadzoru, u cilju praćenja poštovanja međunarodnih sankcija Ujedinjenih nacija (UN), Evropske unije (EU) i Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (OFAC), Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

Banka i Korisnik su dužni da postupaju u skladu sa obavezama iz međunarodnih i bilateralnih sporazuma koje je Republika Srbija zaključila i ratifikovala.

Korespondentna banka ili banka korisnika može odbiti realizaciju platne transakcije ili zamrznuti sredstva koja su predmet platne transakcije, ukoliko utvrdi da je Korisnik ili primalac plaćanja lice na koga se direktno ili indirektno odnose gore pomenute sankcije. Banka je dužna da preduzima razumne mere u cilju prikupljanja i ažuriranja podataka o subjektima sankcija,  ali nema, niti može imati uticaja na postupke korespondentne banke, odnosno druge banke koja učestvuje u transakciji. Banka ne snosi bilo kakvu vrstu odgovornosti, ukoliko zbog primene navedenih sankcija, dođe do blokade bilo koje platne transakcije koju Kornisnik inicira kod Banke i/ili do zamrzavanja sredstava koja su predmet platne transakcije. Za slučaj da platna transakcija bude odbijena od strane korespondentne banke ili banke Učesnika transakcije, Korisnik prihvata obavezu da snosi sve troškove povraćaja sredstava na Račun.

Banka izvršava nalog u onoj valuti i u onom iznosu koji je naznačen na nalogu Korisnika. Ukoliko u postupku izvršenja transkacije neka od inostranih banaka koja učestvuje u lancu izvršenja transakcije, izvrši konverziju valute i primaocu plaćanja odobri valutu koja je drugačija u odnosu na valutu koju je Korisnik naznačio u svom nalogu, Banka ne može biti odgovorna i ne može snositi troškove konverzije valute.


Za transfer deviznih sredstava u inostranstvo Banka naplaćuje naknadu u iznosu od:

Nostro doznake (odlivi u devizama)

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava na platni račun u inostranstvu u EUR i u drugim valutama (za sve opcije troškova)

0,70% 
min. RSD 1.000,00
max. RSD 40.000,00

U korist platnih računa klijenata kod banaka članica NLB Grupe u EUR i drugim valutama (prenos se izvršava sa opcijom troškova OUR i SHA)

5 EUR fiksno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS + za opciju OUR naknada se uvećava za trošak ino banke

Za transfere deviznih sredstava u inostranstvo sa opcijom OUR naknada se uvećava za troškove ino banke:

u EUR iznosa do EUR 5.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 5.000,00

RSD 1.000,00

u EUR iznosa do EUR 25.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 25.000,00

RSD 1.700,00

u EUR iznosa do EUR 50.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) do EUR 50.000,00

RSD 2.400,00

u EUR preko EUR 50.000,00

u drugim valutama iznosa protivvrednosti (po srednjem kursu NBS) preko EUR 50.000,00

RSD 4.000,00

Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu bezgotovinskog prenosa

RSD 2.500,00+stvarni trškovi inobanaka

Transfer deviznih sredstava u Republici

Plaćanje, naplaćivanje i prenos deviznih sredstava u Republici Srbiji vrši se u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, a po osnovu kupoprodaje i davanja u zakup nepokretnosti, plaćanja životnog osiguranja, polaganja depozita kao sredstva obezbeđenja, ličnih transfera ili transfera na račune članova porodice. Klijent Banci podnosi pisani nalog za transfer i dokumentaciju koja je vezana za konkretan transfer (ugovor, polisa, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih i sl.).

 

Za transfer deviznih sredstava u Republici Banka naplaćuje naknadu u iznosu od:

Prenosi deviznih sredstava

Na platne račune vlasnika ili članova porodice u Banci

RSD 500,00

Na platne račune vlasnika ili članova porodice kod drugih banaka

0,50%
min. RSD     1.500,00
max. RSD 30.000,00

po osnovu čl. 34 zakona o deviznom poslovanju 
(promet i zakup nepokretnosti, premija životnog osiguranja) - računi u banci

0,20% 
max. RSD 5.000,00

po osnovu čl.34 zakona o deviznom poslovanju 
(promet i zakup nepokretnosti, premija životnog osiguranja) - računi kod drugih banaka

0,40% 
max. RSD 20.000,00

po osnovu osnivačkog uloga, u devizama, stranog lica - na račun pravnog lica u banci

bez naknade

Na račune investicionih fondova kod drugih banaka

0,40
max RSD 20.000,00

Na devizni račun Kombank Deviznog fonda/Kombank In fonda u Banci

Bez naknade

Upiti i zahtevi za povraćaj ili izmenu prenosa na drugu domaću banku

RSD 2.500,00

Izaberite valutu po najpovoljnijem kursu!

NLB Komercijalna banka AD Beograd vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca domaćim i stranim fizičkim licima bez provizije.

Menjački poslovi se sprovode po važećoj kursnoj listi za taj dan a kao posebna pogodnost omogućena je primena povoljnijeg kursa za otkup i prodaju:

 

EUR 500 i više

USD i CHF u protivvrednosti EUR 5.000 i više.

Otkup IN valuta i valute BAM vrši se uz naplatu provizije prema tarifi naknada Banke.

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd je banka administrator za isplatu penzija iz:

  • Republike Hrvatske
  • Federacije BiH
  • Crne Gore
  • Slovenije
  • Republike Srpske (penzije i invalidnine)

Penzije se isplaćuju preko deviznih računa u Banci ili kod drugih isplatnih banka.

Banka vrši i isplatu deviznih penzija iz Nemačke, Austrije, Makedonije, Francuske, po kojima su druge poslovne banke administratori.

Isplata deviznih penzija se vrši u skladu sa važećom tarifom naknada Banke.

Svi korisnici penzija koji ostvaruju redovan priliv preko deviznih računa u Banci, mogu podneti zahtev za pozajmicu u visini jedne prosečne penzije uvećane za 50%. Pozajmice se odobravaju na rok od godinu dana, a prosečan priliv obračunava na osnovu penzija primljenih u prethodna tri meseca.

Kad dođe vreme da unovčite ček...

NLB Komercijalna banka otkupljuje bankarske, putničke, penzijske čekove, po veoma povoljnim uslovima.

Klijenti mogu da naplate odmah putničke čekove iznosa do EUR 1.000,00, bankarske čekove do EUR 250,00 kao i penzijske čekove do 1.000 EUR i to:

  • pologom na deviznu partiju i isplatom u valuti ili
  • otkupom u dinarskoj protivvrednosti.

U ostalim slučajevima, vrši se polog čeka na deviznu partiju, radi provere pokrića kod ino banke ili slanje na naplatu (inkaso). Isplata čeka vrši se po prijemu pokrića od ino banke, u efektivi ili dinarima, prema želji klijenta.

Za proveru mogućnosti realizacije INO čeka određene valute kao i zemlje porekla molimo Vas da kontaktirate Kontakt centar Banke ili posetite najbližu ekspozituru Banke.

 

Prilikom otkupa čekova Banka naplaćuje naknadu predvidjenu Tarifom naknada Banke

Vrsta usluge

Naknada

 Otkup ino-čeka preko menjačnice

2,00% min RSD 300,00

 Polog na deviznu partiju:

 

- isplata u efektivi - odmah po prezentaciji

1,50% min RSD 300,00

- isplata  po isteku određenog roka 
(dobijenog odobrenja)

1,00% min RSD 300,00

- isplata penzionog čeka

0,50% min RSD 300,00  

 Inkaso (naplata) ino-čekova

2,00% minRSD 600,00 odmah po prijemu čeka + troškovi ino banke

Naknada za povraćaj po nenaplaćenom ino čeku

Stvarni trošak inobanke ispostavljen Banci

Banka vrši i prodaju nostro čekova, za plaćanje robe i usluga u inostranstvu. Na osnovu zahteva klijenta, čekovi mogu glasiti:

  • na valutu EUR ili USD u izdanju Deutche Bank uz naznaku NLB Komercijalne banke kao agenta

Ovakva plaćanja prema inostranstvu, vrše se u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije. 

Provizije za ovu vrstu posla predviđene su Tarifom naknada Banke.


Vrsta usluge

Naknada

Izdavanje nostro čekova

1,50% min RSD 200,00 po čeku

Anuliranje čekova

troškovi ino banke