Funkcionalnosti na bankomatima

Mapa bankomata
Check Podizanje gotovine.
Check Gotovinski depozit.

Za korišćeje dodatnih funkcionalnsoti potrebno je da budete klijent NLB Komercijalne banke i korisnik platne kartice izdanja NLB Komercijalne banke.

Platna kartica, uz ispravan unos i potvrdu PIN-a, na bankomatu sa novim funkcionalnostima služi isključivo za autentifikaciju klijenta, nakon čega je klijentu omogućen pristup dodatnim uslugama:

 

Uplata gotovog novca RSD i EUR na lični račun

Uplata dinara

Uplatu dinara moguće je obaviti debitnom platnomkarticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold), debitnom sa odloženim plaćanjem (Visa Gold, Visa Platinum, DinaCard Co-branding KB DIS, Mastercard Standard, Mastercard Gold), kreditnom (DinaCard kreditna, Visa Revolving, Mastercard Installment), Visa PrePaid i Visa Business, gde se uplata evidentira na odgovarajućem računu/partiji zavisno od vrste kartice.

Uplatu dinara nije moguće izvršiti Visa Electron PrePaid Gift karticom i Mastercard Business karticom.

 

Uplata EUR

Uplatu EUR valute moguće je obaviti isključivo osnovnom debitnom platnom karticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold) gde se uplata evidentira na izabranom deviznom računu.

Za korisnike dodatnih kartica opcija uplate valute EUR nije moguća.

Uplata na račun se može vršiti u okviru definisanih limita, i to za uplatu dinara, dnevni limit po platnoj kartici iznosi RSD 300.000, odnosno EUR 3.000 za uplatu EUR.

Podizanje valute EUR na bankomatima

NLB Komercijalna banka svih klijentima koji su vlasnici računa sa sredstvima deponovanim u EUR i korisnici su debitnih kartica izdanja NLB Komercijalne banke AD Beograd, omogućava podizanje sredstava u valuti EUR na bankomatima Banke, na određenim lokacijama.

Na ovaj način NLB Komercijalna banka želi da klijentima sredstva učini dostupnijim, a raspolaganje istima komfornijim.

Ova usluga omogućava da naši klijenti sredstva sa deviznog računa podižu u bilo koje vreme korišćenjem debitne kartice na bankomatu na standardan način tj. unosom PIN-a na osnovu kojeg će se identifikovati i izborom opcije podizanja valute EUR.

Nakon toga klijentu će biti prikazani devizni računi sa EUR valutom čiji je vlasnik. Podizanje EUR sa deviznih računa nije moguće ukoliko je po računu izdata štedna knjižica. Takođe, sredstva sa računa ne mogu podizati ovlašćena lica, već samo vlasnik računa, koji je istovremeno i korisnik osnovne debitne kartice izdate po osnovu dinarskog računa otvorenog u Banci.

Izborom računa sa kojeg želi da podignete novac i iznosa koji želi da podigne, bankomat će izvršiti isplatu. Da bi isplata bila izvršena potrebno je da na odabranom računu klijent ima dovoljno sredstava za isplatu u momentu iniciranja iste.

Isplata se vrši bez naknade, minimalni iznos koji je moguće podići iznosi EUR 50, a maksimalan mogući iznos je EUR 1.000 dnevno po svakom deviznom računu vlasnika.

Ukoliko klijent ne želi na ovaj način da raspolažete sredstvima sa svojih deviznih računa potrebno je da se obrati najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke kako bi mu ova funkcionalnost bila ukinuta.