Krediti za korišćenje
garantne šeme 2

Krediti za korišćenje garantne šeme 2
Check Povoljna kamatna stopa
Check Mogućnost korišćenja u RSD, RSD sa valutnom klauzulom, EUR
Check Bez naknade za obradu zahteva i prevremeno vraćanje

Karakteristike proizvoda:

  • Mogu konkurisati pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i koja su razvrstana u mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunjavaju uslove definisane Ugovorom o garanciji.
  • Kredit je namenjen za: finansiranje likvidnosti, za finansiranje obrtnih sredstava, refinansiranje i prevremena otplata nedospelih rata postojećih kredita za likvidnost i obrtna sredstva, refinansiranje i prevremena otplata nedospelih rata investicionih kredita
  • Opcija isplate kredita: a) u dinarima sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate) i b) u devizama (EUR) - devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
  • Iznos kredita u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta, maksimum manji iznos od dva iznosa: do 30% poslovnih prihoda klijenta ili EUR 3,0 mil (ukupan iznos kredita iz Garantne šeme 1 i Garantne šeme 2 je maksimalno EUR 3,0 mil)
  • Rok vraćanja: do 60 meseci, uz grace period najmanje 18, a najviše 24 meseci