Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Sigurnost u svakoj prilici

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Check Finansijska zaštita u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti
Check Brz i jednostavan proces ugovaranja polise

Za sve vas koji uzimate kredit, a želite da obezbedite zaštitu za sebe i svoju porodicu u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti, predstavljamo osiguranje za slučaj nemogućnosti otplate kredita, koje vam pruža finansijsku sigurnost u slučaju gubitka posla, nezgode ili dužeg bolovanja.

Polisu osiguranja ugovarate kod društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, a u ekspoziturama NLB Komercijalne banke, koja je zastupnik u osiguranju.

U ponudi su dva paketa osiguranja: 

Osigurani rizik

STANDARD

PREMIUM

Nezaposlenost - gubitak zaposlenja

Nezgoda (smrt usled nezgode i trajni invaliditet preko 50%)

Privremena sprečenost za rad (bolovanje) usled bolesti i nezgode

 

 

Prednosti ovog osiguranja:

 • Finansijska zaštita i zaštita vaše porodice u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti;
 • Brz i jednostavan proces ugovaranja polise;
 • Naknada mesečnih anuiteta od strane osiguravača tokom dužeg bolovanja ili traženja novog posla;
 • Naknada ostatka duga po kreditu umesto porodice osiguranika ukoliko nastupi smrt usled nezgode ili trajni invaliditet preko 50%;
 • U slučaju prevremene otplate kredita, povrat srazmernog dela uplaćene premije osiguranja;
 • Nije potrebno popunjavanje zdravstvenog upitnika;
 • Povoljniji uslovi za gotovinske i kredite za refinansiranje.

Kome je ovo osiguranje namenjeno?

Osiguranje je namenjeno:

 • zaposlenim licima, korisnicima novoodobrenih gotovinskih i kredita za refinansiranje;
 • licima koja imaju prebivalište i mesto rada u Republici Srbiji, kao i licima čiji je poslodavac registrovan u Republici Srbiji, uključujući i predstavništva stranih društava u Republici Srbiji.

Osiguranje nije namenjeno samozaposlenim licima, vlasnicima firmi, kao ni članovima njihovih porodica.

Trajanje osiguranja

Polisa se zaključuje na vreme koje odgovara periodu otplate kredita, pri čemu je dan početka osiguranja dan realizacije kredita.

Osiguravač nema obavezu naknade po nezaposlenosti i bolovanju ukoliko se osigurani slučaj dogodi u prvih 60/90 dana od momenta zaključenja polise. Za rizike trajni invaliditet preko 50% i smrt usled nezgode, ovaj uslov se ne primenjuje.

Osiguranje prestaje otplatom kredita, ali i kada:

 • nastupi smrt osiguranika;
 • nastane trajni invaliditet osiguranika preko 50%;
 • osiguranik postane nepodoban za osiguranje (navrši 65 godina, penzioniše se, postane preduzetnik…);
 • isplaćen je maksimalan broj anuiteta za period trajanja osiguranja, definisan u polisi osiguranja za ugovorene rizike;
 • ugovor o osiguranju bude raskinut;
 • kredit bude prevremeno otplaćen u celosti.

Premija osiguranja

Premija osiguranja se plaća jednokratno i unapred i zavisi od:

 • izabranog paketa osiguranja (STANDARD ili PREMIUM);
 • visine osigurane sume (visine kredita) kao maksimalne obaveze osiguravača;
 • trajanja osiguranja (roka otplate po kreditu).

Šta se isplaćuje Banci u slučaju da se desi nezgoda / gubitak posla ili bolovanje?

Kada nastupi osigurani slučaj smrti i trajnog invaliditeta preko 50% kao posledice nezgode, osiguranjem je pokriven ostatak nedospele glavnice po kreditu.

Kada nastupi osigurani slučaj nezaposlenost ili bolovanje (usled bolesti ili nezgode), a u skladu sa Uslovima osiguranja, osiguranjem je pokriveno maksimalno 6 anuiteta po jednom osiguranom slučaju odnosno maksimalno 3 osigurana slučaja u toku otplate kredita.

Prijava osiguranog slučaja

Prijava štete vrši se Sava osiguranju:

 • na imejl sava.stete@sava-osiguranje.rs,
 • poštom na adresu Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd ili
 • putem telefona 011/3644-888.

 

bankoosiguranje-sava