Obaveštenje o moratorijumu duga

Poštovani klijenti,

 

U nastavku je Obaveštenje o dopuni obaveštenja o moratorijumu duga koje je objavljeno 20.03.2020. godine na zvaničnoj internet prezentaciji – sajtu Banke:

Ukoliko se do 30.03.2020. godine niste izjasnili da ne želite primenu moratorijuma na otplatu vaših obaveza, moratorijum je automatski primenjen od 31.03.2020. godine na minimum 90 dana odnosno sve do prestanka vanrednog stanja.

Napominjemo da u svakom trenutku možete odustati od moratorijuma koji je primenjen na otplatu vaših mesečnih obaveza.

Isto tako, ukoliko ste već obavestili Banku da ne želite primenu moratorijuma na otplatu vaših obaveza, svakako se možete obratiti Banci naknadno u slučaju da ipak želite primenu moratorijuma na otplatu vaših obaveza.

U slučaju da želite da odustanete od primene moratorijuma ili ipak želite primenu moratorijuma na otplatu vaših obaveza, t.j. ukoliko menjate Vašu raniju odluku, potrebno je o toj odluci da obavestite Banku putem mail-a ili putem telefonskog kontakta i to na mail:

odnosno na:

 • broj telefona 011/2018600 Kontakt centar Komercijalne banke a.d. Beograd.

 

U nastavku je ponuda o primeni moratorijuma na otplatu obaveza objavljena 20.03.2020 godine i dopunjena 30.03.2020. godine:

Saglasno Odluci Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema od 18.03.2020. godine (u daljem tekstu: Odluka NBS),koja je posledica pandemije izazvane COVID-19 i uvođenja vanredne situacije u Republici Srbiji, Komercijalna banka a.d. Beograd daje dužnicima ponudu zastoja u otplati obaveza (moratorijum) po osnovu kredita, garancija, akreditiva, dozvoljenog prekoračenja računa i drugih kreditnih proizvoda.

Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza u Banci i isti počinje da teče po isteku roka od 10 dana nakon objave ovog obaveštenja na zvaničnoj internet prezentaciji Banke (20.03.2020), osim ako dužnik izričito ne zahteva primenu Moratorijuma pre isteka tog roka

Za sve dužnike koji se ne obrate Banci u vezi predloga Moratorijuma, smatraće se da su ponudu prihvatili.

Svi dužnici koji ne žele da prihvate predloženi Moratorijum ili pak žele primenu Moratorijuma i pre isteka roka od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na internet prezentaciji Banke,u obavezi su da o istom obaveste Banku.

U tom smislu, potrebno da se klijenti obrate Banci na jedan od sledećih načina

 1. upute dopis na e-mail adresu:

 

 1. kontaktiraju Kontakt centar Komercijalne banke a.d. Beograd na broj telefona 011/2018600

 

Preporučujemo da kao primarni kontakt koristite navedene e-mail adrese,  a telefonski kontakt izuzetno, ukoliko Vam e-mail nije dostupan.

U cilju adekvatne identifikacije dužnika, bez obzira na kanal obraćanja (putem mail-a ili pozivanjem Kontakt centra) potrebno je navesti/dostaviti sledeće podatke:

 • ime i prezime dužnika
 • datum rođenja
 • broj ID dokumenta
 • broj ugovora/kreditne partije (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo vas da navedete o kojoj vrsti kredita se radi, godinu odobrenja istog i sl.)

Za pravna lica i preduzetnike:

 • Naziv firme i adresu
 • Matični broj firme
 • ime i prezime registrovanog ovlašćenog zastupnika
 • broj ID dokumenta zakonskog zastupnika
 • broj ugovora/kreditne partije (ukoliko niste sigurni za ovaj podatak, molimo vas da navedete o kojoj vrsti kredita se radi, godinu odobrenja istog i sl.)

Banka će dužnicima koji budu prihvatili Moratorijum, za vreme trajanja istog, obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu, kojaće se pripisati dugu i rasporediti na preostali rok otplate kredita.

Nakon isteka Moratorijuma, nastavlja se otplata kredita, uz produženje roka otplate za broj meseci primenjenog Moratorijuma, uz pripis obračunate redovne (ugovorene) kamate glavnom dugu koja se ravnomerno raspoređuje na preostali rok otplate uz formiranje novog plana otplate.

Dužniku  kojem dozvoljeno prekoračenje računa ističe u periodu od dana objavljivanja na sajtu Banke  do 30.06.2020. godine, odnosno do isteka vanrednog stanja, vršiće se automatsko produženje trajanja prekoračenja na period do 90 dana od isteka Moratorijuma.

Na dozvoljeno prekoračenje po računu Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu koja će se nakon isteka Moratorijuma, odnosno isteka vanrednog stanja, evidentirati na partiji računa (pripisati glavnom dugu), ravnomerno broju meseci trajanja Moratorijuma.

Banka neće zahtevati naknadu bilo kojih troškova od dužnika, u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije.

Napominjemo, da u periodu od stupanja na snagu Odluke o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema Narodne banke Srbije, tj. od 18.03.2020. godine do ukidanja vanrednog stanja, Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospela neizmirena potraživanja od svojih dužnika, niti pokretati postupke prinudne naplate, niti preuzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Komercijalna banka će obavestiti sve poslodavce o njihovim zaposlenima, koji se nisu odlučili za primenu moratorijuma na otplatu kredita kod Komercijalne banke, saglasno čemu će poslodavci za te zaposlene nastaviti dalje postupanje po postojećim administrativnim zabranama do isteka moratorijuma odnosno isteka vanrednog stanja.

Za klijente koji su se odlučili za primenu moratorijuma, poslodavci neće vršiti dalje postupanje po postojećim administrativnim zabrama u trajanju moratorijuma odnosno vanrednog stanja.

Po prestanku trajanja moratorijuma odnosno vanrednog stanja, Banka će sve poslodavce povratno obavestiti o nastavku postupanja po administrativnim zabranama za sve zaposlene koji su primenili moratorijum, uz dostavljanje novih administrativnih zabrana.

Posebno obaveštavamo klijente, penzionere PIO fonda Republike Srbije, da će PIO fond obustaviti sva postupanja po postojećim administrativnim zabranama za sve klijente - penzionere, bez obzira da li je primenjen moratorijum ili ne, te su, u skladu sa tim, klijenti koji ne žele primenu moratorijuma u obavezi da samostalno nastave da otplaćuju svoje dospele obaveze u toku trajanja moratorijuma odnosno za vreme vanrednog stanja. Samostalnu otplatu dospelih obaveza penzioneri mogu vršiti putem mobilnog ili elektronskog bankarstva, ako je to moguće, odnosno ličnim uplatama koje bi u ime penzionera izvršilo lice u koje penzioner ima poverenja.

Ukoliko se produži period trajanja vanrednog stanja, koji će uticati i na predložene mere Narodne banke Srbije, Banka će blagovremeno obavestiti svoje dužnike.

U želji da udruženim snagama pobedimo u zajedničkoj borbi za zdravlje svih nas, želimo svako dobro vama i vašim porodicama.

 

Srdačno vas pozdravljamo.

Vaša Komercijalna banka a.d. Beograd